Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter luftfartøysystemer

 • gjøre rede for
  hva som er hensikten til de ulike systemene i luftfartøyet, hvordan de er konstruert, og hvordan de fungerer
 • gjøre rede for
  strukturkonstruksjon og sammenføyingsprinsipper til ulike luftfartøy
 • gjøre rede for
  hensikten til ulike motor- og framdriftsanordninger, hvordan de konstruert, og hvordan de fungerer, og diskutere ulike former for energioverføring
 • beskrive
  egenskapene til en bestemt luftfartøytype ut fra konstruksjon og systemer
 • beskrive
  de aerodynamiske egenskapene til et luftfartøy og reflektere
  over ulike krefter som påvirker luftfartøyet
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid uavhengig av kjønn og kultur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering