Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter material- og komponentlære

 • risikovurdere, planlegge
  og utføre arbeidet individuelt og i samarbeid med andre flyfag på en fagmessig og nøyaktig måte i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende krav om helse, miljø og sikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • arbeide i overensstemmelse med gjeldende rutiner for kvalitetssikring, og internkontroll
 • utføre vedlikehold og reparasjon av luftfartøyer ved bruk av egnede verktøy og måleinstrumenter
 • montere, demontere, inspisere og reparere luftfartøyer ved bruk av anbefalte teknikker
 • vurdere
  og dokumentere
  eget og andres arbeid som utføres på luftfartøy
 • bruke
  faglig presist språk på norsk og engelsk ved arbeid på luftfartøy
 • utføre grunnleggende lodde- og krympearbeid og vurdere
  kvaliteten
 • identifisere og gjøre rede for
  ulike materialer, deres egenskaper og bruksområder, og hvordan disse er brukt i ulike luftfartøykonstruksjoner
 • drøfte
  klima og miljøbelastning fra flykomponenter og utstyr i et livsløpsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering