Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter material- og komponentlære

  • risikovurdere, planlegge og utføre arbeidet individuelt og i samarbeid med andre flyfag på en fagmessig og nøyaktig måte i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
  • utføre arbeidet i henhold til gjeldende krav om helse, miljø og sikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
  • arbeide i overensstemmelse med gjeldende rutiner for kvalitetssikring, og internkontroll
  • utføre vedlikehold og reparasjon av luftfartøyer ved bruk av egnede verktøy og måleinstrumenter
  • montere, demontere, inspisere og reparere luftfartøyer ved bruk av anbefalte teknikker
  • vurdere og dokumentere eget og andres arbeid som utføres på luftfartøy
  • bruke faglig presist språk på norsk og engelsk ved arbeid på luftfartøy
  • utføre grunnleggende lodde- og krympearbeid og vurdere kvaliteten
  • identifisere og gjøre rede for ulike materialer, deres egenskaper og bruksområder, og hvordan disse er brukt i ulike luftfartøykonstruksjoner
  • drøfte klima og miljøbelastning fra flykomponenter og utstyr i et livsløpsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering