Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplanen)

Samarbeid med barnets hjem skal ligge til grunn for virksomheten

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets språkutvikling. Gjensidig og varm kommunikasjon mellom de ansatte og foreldrene har positiv effekt på samarbeidet. Relasjonen mellom barnehagen og hjemmet må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Dette vil i noen tilfeller innebære at det er hensiktsmessig eller nødvendig å bruke tolk.

Barnehagen er møteplass for foreldre og ansatte

Foreldrenes nærhet til og kunnskap om eget barn er grunnlaget for samarbeidet med barnehagen. Det er viktig for foreldrene at personalet viser interesse for barnet deres og opptrer som trygge og reflekterte. Foreldrene og personalet møter i hovedsak barnet på hver sine arenaer og i forskjellige kontekster. Derfor kan de ha ulik kunnskap om barnets språk. Begge parter kan ha nytte av å utveksle denne kunnskapen. Et samlet blikk og felles refleksjon kan bidra til en mer helhetlig og nyansert opplevelse av barnets språk som grunnlag for språkstimuleringen i barnehagen. 

Foreldresamarbeid foregår i hverdagen

Daglig kontakt og uformell småprat om barnet og det barnet opplever i barnehagen, er en viktig base for foreldresamarbeidet. Slike samtaler finner ofte sted i bringe- og hentesituasjoner. Jo mer involverte foreldrene er i barnehagehverdagen, desto lettere er det å få til et samarbeid rundt barnets språklæring. Når foreldrene vet hva barnet opplever og gjør i løpet av en dag i barnehagen, kan de snakke med barnet om det og invitere ham eller henne inn i samtaler og til å fortelle.

Foreldrene er en ressurs

Det er viktig at foreldrene får god anledning til å informere barnehagen om barnets språkpraksis hjemme. Det er nyttig kunnskap for barnehagen. Foreldrene må oppleve at de er involvert, og at de er en ressurs for eget barn. Samværsformer og aktiviteter i familien har stor betydning for barnas språkutvikling, og noen foreldre kan ønske råd og tips om hvordan de kan støtte barnets språklæring. I samarbeidet med foreldrene til flerspråklige barn er det viktig å støtte opp under barnas språklige utvikling både på språket barna bruker hjemme og på norsk. En god utvikling av barnas morsmål vil kunne ha positiv innvirkning på tilegnelsen av norsk. Voksne som behersker flere språk, kan være en viktig ressurs i samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.

Foreldrene trenger informasjon

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene (Rammeplanen)

Når personalet informerer foreldrene om språkarbeid i barnehagen, må de understreke at barn utvikler seg i ulik takt, og at utviklingen ikke alltid skjer i en gitt rekkefølge. De må gi foreldrene god innsikt i det språkstimulerende arbeidet i barnehagehverdagen. Forklar hvordan arbeidet med nye ord og begrepsforståelse foregår. Snakk om språkstimulerende samtaler og fortellinger. Informer om temaer barna er opptatt av, og hva de leker. Beskriv hva personalet gjør for å stimulere barnas språk i hverdagsaktiviteter, i lek og på turer. Bruk hverdagsfortellinger som eksempler på dette arbeidet. Dette kan samtidig gi foreldrene ideer til hvordan de kan bruke språket sammen med barna, og hvordan de kan invitere barna til å være språklig aktive i det daglige.

Personalet og foreldrene skal snakke sammen om språktilegnelse

Innholdet i uformelle samtaler med andre til stede, for eksempel i garderoben, må være positivt vinklet. Samtidig er det viktig å legge til rette for at det er rom for samtaler skjermet fra andre. Samarbeidet om å støtte barnet best mulig er sentralt, og i den forbindelsen er det nyttig å legge vekt på å gi nyanserte beskrivelser av hva barnehagen gjør. Det er viktig å informere hverandre og å snakke sammen om eventuelle bekymringer tidlig. Les mer om foreldresamarbeid i en slik sammenheng i del 2 av veilederen.

Språklig mangfold er en berikelse

Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk/samiskspråklige kompetanse. (Rammeplanen)

I barnehagehverdagen er det et språklig mangfold som består av både ulike dialekter og forskjellige språk i tillegg til de to skriftspråkene vi har, bokmål og nynorsk. Det er viktig at personalet forklarer foreldrene hvordan dette språklige mangfoldet kan være en ressurs. Språklig variasjon gir for eksempel mulighet til å legge merke til og snakke om likheter og forskjeller. Det kan gi økt språklig bevissthet som er viktig for både for minoritets- og majoritetsspråklige barn. Noen foreldre tenker at barnet kun bør snakke norsk for at det skal lære norsk best mulig. Disse foreldrene har behov for informasjon fra barnehagen om hvordan det er å lære flere språk samtidig og om morsmålets betydning for andrespråksutviklingen. Legg vekt på at det som regel er nyttig for barnet at foreldrene snakker det språket de behersker best, når de snakker med barnet.

Snakk med foreldrene om bøker og lesing

Barnehagen kan informere foreldrene om hvilke bøker de leser for barna. Bøkene kan for eksempel stilles ut. Da får foreldrene mulighet til å snakke med barna om bøkene og til å se på eller lese de samme bøkene, liknende bøker eller bøker i samme serie sammen med barna sine.

Presenter bøker og lesing for foreldrene

På foreldremøter kan personalet presentere egnede barnebøker og fortelle om hvordan de ser i bøker og leser sammen med barna. Det er viktig å begrunne hvorfor barnehagen bruker bøker i samvær med barna. De språklige gevinstene er sentrale i denne sammenhengen. Bokanbefalinger, for eksempel av en bok hver uke, kan henges opp på en oppslagstavle i barnehagen. Anbefalingen kan omfatte et bilde av bokforsiden og en kort omtale av innholdet i boka. Bøkene bør være av en slik kvalitet at de vil fenge både barn og voksne. Vurder om bøkene bør være på bokmål eller nynorsk, eller kanskje begge deler.

Barnehagen kan låne ut bøker til foreldrene

Utlån av bøker, også på andre språk enn norsk, fra barnehagens boksamling er egnet for å fremme samarbeid om språkstimulering mellom barnehage og hjem. Foreldre som ikke fra før bruker bøker sammen med barna sine, blir på denne måten introdusert for dette. Gi foreldre med flerspråklige barn informasjon om at barnehagen og/eller biblioteket har barnebøker på ulike språk, og at mange bøker finnes på ulike språk digitalt.