Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

2. Dokumentasjon og vurdering av språk

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. (Rammeplanen).

Denne delen handler om hvordan pedagogene dokumenterer og vurderer både språkmiljøet i barnehagen og barnas språklige kompetanse. Dokumentasjon og vurdering av språkmiljøet og av den språklige kompetansen til hvert enkelt barn blir omtalt hver for seg.

Personalet kan utgjøre et vurderingsfellesskap

I barnehagen er det styreren som sammen med pedagogene, har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre dokumentasjon og vurdering. De bør imidlertid, når det er hensiktsmessig, involvere andre i personalet i dette arbeidet. De voksne har ulike roller i barnehagen, og de aller fleste deltar i samspill og kommunikasjon med barna. Et samlet blikk vil gi et mer variert og helhetlig bilde. Derfor bør alle bidra med vurderinger av barnehagens språkmiljø og av barnas språkkompetanse i ulike situasjoner og sammenhenger. I slike tilfeller må de aktuelle medarbeiderne få opplæring i hvordan de skal dokumentere og vurdere, og de må få kjennskap til hensikten med det de gjør, og det de skal gjøre.

Dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og vurdering

Å dokumentere er å synliggjøre barnehagens innhold og arbeidsmåter, voksenrollen og barnas trivsel, læringsprosesser og utvikling. Eksempler på dokumentasjonsformer kan være tekster, bilder og utstillinger av arbeider. Dokumentasjonen gir informasjon og kan danne grunnlag for refleksjons- og vurderingsarbeid, som i sin tur legger grunnlag for utvikling og barnehagen som en lærende organisasjon. Pedagogene skal reflektere over den pedagogiske virksomheten og eget arbeid med språkmiljøet i barnehagen. Dokumentasjonen gir videre grunnlag for å vurdere barnas språklige kompetanse og følge med på språkutviklingen deres. Dette skal være utgangspunktet for å planlegge videre arbeid, forbedre egen og barnehagens praksis og tilrettelegge et språkmiljø med god kvalitet og tilpasset språkstimulering for alle barna. Pedagogene får gjennom dette også et fundament for å velge forebyggende tiltak og igangsette dem. I tillegg gir god innsikt et egnet grunnlag for å iverksette målrettet innsats raskt.