Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Eksempler

De ulike eksemplene på arbeid med språk som følger her, beskriver noen av innfallsvinklene de voksne kan benytte. Poenget er å løfte fram noen konkrete forslag og de voksnes ulike språkroller i disse situasjonene. Det er ikke mulig å skille hverken situasjonene eller rollene klart fra hverandre. Derfor vil det være naturlig for leseren å oppleve at deler av innholdet er overlappende. Hensikten er å anspore og inspirere til refleksjon og å skape bevissthet. Det er tenkt at personalet samlet eller i grupper kan arbeide med de ulike temaene/områdene for å heve kompetansen, styrke ferdighetene, øke kvaliteten på arbeidet og bidra til god utvikling av barnas språk. Velg gjerne ett tema om gangen, og bruk den tiden dere trenger til det, før dere tenker på noe nytt. Kanskje er det ikke tid til mer enn ett tema eller to i inneværende halvår. Legg det fortløpende arbeidet og tiltak for gitte, avgrensede perioder inn i årsplanen og periodeplaner.