Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Flerspråklig perspektiv

Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk/samiskspråklige kompetanse. (Rammeplanen)

I barnehagen møter mange barn flere språk

Alle barn vil ha utbytte av å være i et flerspråklig miljø fordi de i møte med språk som er annerledes enn deres eget, kan bli nysgjerrige på andres språk og mer oppmerksomme på sitt eget. Barna opplever da at ting de omgir seg med, ikke heter det samme på de forskjellige språkene. I et flerspråklig miljø blir språk noe alle kan snakke om, undre seg over og sammenlikne. Det bidrar til språklig bevissthet og gir anledning til å reflektere rundt språk og språklig variasjon. Samtidig kan barna oppleve at ulike språklige kompetanser blir verdsatt.

Barnet skal få støtte i bruk av sitt morsmål

Personalet skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. (Rammeplanen)

Alle barn vil profittere på samspill med en voksen eller et barn som de deler morsmål med. Sammen med andre med samme morsmål kan barnet få større mulighet til selv å forstå og til å gjøre seg forstått i barnehagehverdagen. Dette er viktig blant annet for å bli en likeverdig deltaker i lek og for å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og meninger og på den måten medvirke.

Legg til rette for god språkutvikling på morsmål og norsk

Personalet skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse. (Rammeplanen)

Personalet skal støtte barna i å bruke morsmålet sitt selv om det ikke er andre barn eller voksne som deler deres morsmål i barnehagen. Samtidig skal personalet arbeide aktivt med å fremme barnets norskspråklige kompetanse. Det er viktig å legge til rette for et språkmiljø som fremmer språklig mangfold slik at alle barna utvikler språkene sine på best mulig måte.

Tilrettelegg miljøet slik at flere språk er synlige

Som bidrag i arbeidet med å styrke barnas språkutvikling på morsmål og norsk, kan barnehagen gjennomføre flere praktiske tiltak. Foreldre eller flerspråklige ansatte kan være viktige ressurser i dette arbeidet.  

Eksempler på hvordan språklig mangfold kan synliggjøres

 • barnas navn skrevet på flere skriftspråk på garderobeplassen
 • skilt i barnehagen på ulike skriftspråk 
  • for eksempel navn på avdelingen og velkommen
 • ordlister på flere skriftspråk 
  • for eksempel sentrale ord som brukes hyppig i hverdagen
 • ukas ord, det vil si ett ord barna lærer på flere språk hver uke 
  • for eksempel å hilse, å takke, å telle og ord knyttet til temaet barna arbeider med
 • dagens bilde 
  • det vil si at et bilde av noe som har skjedd i løpet av dagen, blir hengt opp, og at en kort tekst blir skrevet på flere skriftspråk
 • sanger på ulike språk
 • rim og regler på ulike språk
 • utkledningstøy som representerer forskjellighet
 • leker som representerer forskjellighet
 • lek med dyrelyder på ulike språk
 • globus og kart sentralt plassert, og aktiv bruk av globus og kart i samtaler i hverdagen