Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Språklig bevissthet og språkstimulering

Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. (Rammeplanen)

Barnehagen skal gi barna et nødvendig grunnlag

Et godt språkmiljø der det enkelte barnet får gode muligheter for et rikt språklig samspill med andre, er med på å gi barnet et godt utgangspunkt for å lære å lese og skrive. Arbeid med de språkstimulerende tiltakene som er beskrevet i denne delen av veilederen og punktene som følger, vil være med på å øke barnas språklige ferdigheter og dermed kunne bidra til å forebygge lese- og skrivevansker.

Personalet i en barnehage som stimulerer skriftspråket,

 • leker med språkets form med barna, for eksempel ved å rime, lage tulleord og finne ord som ligner på hverandre
 • oppmuntrer barna til å lytte til lyder og rytmer i språket
 • synger sanger sammen med barna
 • snakker om språk og språklige variasjoner som for eksempel dialekter og ulike språk
 • er seg bevisst rollen sin som forbilder
 • viser at det er nyttig å lese, og at de har glede av det
 • leser med og for barna
 • lar barna møte språklige symboler som bokstaver, og gjør barna oppmerksom på dem
 • støtter barna når de utforsker skriftspråket
 • viser interesse for det som barna lekeleser, liksomleser eller leser
 • skriver og viser at det som er skrevet, kan bli lest
 • gir barna rik tilgang på ark, farger og blyanter
 • inviterer barna til å bruke digitale verktøy
 • støtter barna når de eksperimenterer med å omsette lyder til skrift
 • viser interesse for det som barna lekeskriver, liksomskriver eller skriver
 • skaper tekster sammen med barna
 • er sekretærer når barna skaper tekst
 • leser tekstene som barna har skapt
 • stimulerer barna til å bruke skriftspråket i lek