Multifunksjonshemming

Barn og elevar med multifunksjonshemming har vanlegvis ein kombinasjon av djup eller alvorleg utviklingshemming og éin eller fleire funksjonsnedsetjingar.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør vite kva som kjenneteiknar multifunksjonshemming, og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.