Tilrettelegging for barn og elever med behov for ekstra støtte

Det er viktig at dere som jobber i barnehager og skoler vet hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for hver enkelt, slik at alle barn og elever opplever å få leke, lære, utvikle seg og mestre.

Barnehagen og skolen skal tilpasse det pedagogiske tilbudet etter barn og elevers behov og forutsetninger, både når de har behov for ekstra støtte i kortere perioder og når tilretteleggingsbehovet er varig. Barna eller elevene som trenger ekstra støtte må tidlig få den pedagogiske, fysiske, tekniske og sosiale tilretteleggingen som er nødvendig for å gi et inkluderende og likeverdig tilbud.

Dere kan tilrettelegge gjennom

  • tilpassinger av det allmennpedagogiske barnehagetilbudet
  • tilpasset opplæring i skolen
  • spesialpedagogisk hjelp/individuell tilrettelegging for de som har et særskilt behov for hjelp, eller ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen

Tilrettelegging for den enkelte er bra for fellesskapet

Tilpassing og tilrettelegging er avgjørende for at enkeltbarn og -elever skal få gode betingelser for å leke, lære, utvikle seg og mestre. Samtidig kommer det også hele gruppa til gode når det gjøres innenfor rammene av fellesskapet. Både fordi tilpassingene og tilretteleggingen i seg selv kan være positiv for flere samtidig, men også fordi barna eller elevene får gleden av å være sammen og lære av og med hverandre. Det gir dem muligheten til å utvikle toleranse og respekt for alle forskjellene og likhetene som kjennetegner mangfoldet i en gruppe. Dette er egenskaper de bringer med seg videre ut i samfunnet, og som bidrar til å utvikle demokratiet og fellesskapet.

Når barnet eller elevens behov, forutsetninger og beste tilsier det, kan det være helt riktig å gjennomføre tilpassing og tilrettelegging utenfor gruppa eller klassen. Da må dere være svært bevisste på hva dette kan koste for både barnet eller eleven og gruppa. 

Hva det vil si å være en del av fellesskapet kan variere ut fra barna eller elevenes individuelle opplevelser, men tilpassing og tilrettelegging skal i størst mulig grad skje innenfor fellesskapet.

Tilrettelegging ved bruk av teknologi og digitale ressurser

Ulike måter å tilrettelegge på

Det finnes mange forskjellige former for tilrettelegging, og det finnes mange måter å dele inn de ulike typene tilrettelegging på.

For å gjøre det lettere for dere å se hva som er fokuset og målet med de ulike tilretteleggingsformene, har vi valgt å dele tilrettelegging inn i fire overordnede kategorier:

  • pedagogisk tilrettelegging
  • fysisk tilrettelegging
  • teknisk tilrettelegging
  • sosial tilrettelegging