Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Barn og elevar som ikkje kan kommunisere ved hjelp av tale, har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).

De som jobbar i barnehagar og skular, bør ha kunnskapar om og ferdigheiter i bruk av ASK. De må òg anerkjenne at å snakke med ASK er like viktig og like verdifullt som å uttrykkje seg med tale.

Når de jobbar med ASK, bidreg de til at barnet utviklar eit funksjonelt språk for livet.