Autisme

Barn og elever med autismespekterforstyrrelser har utfordringer knyttet til språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter, og de kan ha vanskelig for å motivere seg for læring på tema og områder de ikke har interesse for.   

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner autisme, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.