Spesialpedagogisk hjelp

Barn som har behov for det, har rett til spesialpedagogisk hjelp.  Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke. PP-tjenesten vurderer behovet.

Hjelpen kan for eksempel være støtte til språklig, sosial eller motorisk utvikling, som er grunnleggende for barnets trivsel og helhetlige utvikling. Den kan også være veiledning til personalet i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp kan omfatte bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Den spesialpedagogiske hjelpen skal alltid inkludere tilbud om foreldrerådgivning.

Et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp helt fra fødsel. Den øvre grensen for spesialpedagogisk hjelp er når barnet skal begynne på skolen. Hvis barnet har fått utsatt skolestart har han eller hun rett til spesialpedagogisk hjelp frem til skolestart.
Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Kommunens ansvar

Kommunen skal

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
 • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal inneholde
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året

Involvering av foreldrene

Foreldre

 • kan kreve at kommunen undersøker om barnet deres har behov for spesialpedagogisk hjelp
 • skal bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å vurdere barnets behov for spesialpedagogisk hjelp
 • skal bli involvert og si ja før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • skal motta en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet får, og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage på vedtaket om spesialpedagogisk hjelp

Retten til spesialpedagogisk hjelp er regulert i barnehageloven kapittel VII.

Les mer