Språkforstyrrelser

Barn og elever med språkforstyrrelser har vansker med å forstå og produsere språk. De har utfordringer med å oppfatte hva andre sier, og å uttrykke tanker og følelser. Språkforstyrrelsene gir utfordringer i sosial samhandling og i læringssituasjoner. 

Det er viktig at dere som jobber i barnehager og skoler vet hva som kjennetegner språkforstyrrelser, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.