Språkforstyrringar

Barn og elevar med språkforstyrringar har vanskar med å forstå og produsere språk. Dei har utfordringar med å oppfatte kva andre seier, og å uttrykkje tankar og kjensler. Språkforstyrringane gir utfordringar i sosial samhandling og i læringssituasjonar.

Det er viktig at de som jobbar i barnehagar og skular, veit kva som kjenneteiknar språkforstyrringar, og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.