Gjenkjenne og kartlegge spesialpedagogiske behov

Dere som jobber med barn og elever må ha kunnskap om hvordan dere kan gjenkjenne og følge opp ulike behov og utfordringer, slik at de som trenger det får riktig hjelp så tidlig som mulig. 

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å forebygge, oppdage og følge opp ulike behov og utfordringer som barn og elever møter i hverdagen. Behovene kan oppstå gjennom hele opplæringsløpet. Det er viktig å fange opp alle som trenger hjelp så tidlig som mulig slik at dere kan gi god tilrettelegging eller tilpasset opplæring innenfor fellesskapet.

Det er ofte foreldre eller dere som jobber i barnehagen eller på skolen som av ulike årsaker blir bekymret for utviklingen til barnet eller eleven. Det kan være avgjørende at dere setter inn tiltak så raskt som mulig.

Dere kan få god støtte fra andre yrkesgrupper både til å avdekke utfordringer, og til å gi barna og elevene den hjelpen de trenger. I de fleste tilfellene er det PP-tjenesten dere henvender dere til først.

Årsaker til bekymring 

Årsaker til at dere blir bekymret kan være

  • forsinket språkutvikling eller språkvansker
  • sosiale eller emosjonelle utfordringer
  • motoriske eller kognitive evner som ikke utvikles som forventet
  • at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i skolen
Les mer om gjenkjenning, kartlegging og utredning av hvert enkelt spesialpedagogiske fagområde

Slik følger dere opp en bekymring

Barn under skolealder

Er dere bekymret for at et barn ikke utvikler seg slik som forventer, eller utvikler seg på en annen måte enn andre barn på samme alder? Slik kan dere følge opp bekymringen. 

I mange tilfeller er vansker tydelige i barnehagealder. Skal du avdekke dette tidlig, forutsetter dette god kunnskap om hva du skal se etter. Statped har laget en nettressurs om hvordan dere kan observere, og hva dere skal se etter for å avdekke vansker så tidlig som mulig.

Elever

Er dere bekymret for at en elev strever sosialt eller ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen? Slik kan dere følge opp bekymringen.

Voksne som får grunnskoleopplæring

Er dere bekymret for om en voksen som får grunnskoleopplæring ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen? Slik kan dere følge opp bekymringen.

Tilrettelegging