Nedsett høyrsel

Med god tilrettelegging kan barn og elevar med nedsett høyrsel langt på veg delta i fellesskapet i barnehagen og skulen.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør ha kunnskap om nedsett høyrsel og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.

Rettar

Barn og elevar med nedsett høyrsel har eigne rettar i barnehagelova og opplæringslova.

Rettar for barn og elevar med nedsett høyrsel

Leggje til rette prøver og eksamenar

Elevar med nedsett høyrsel har rett til tilrettelagde nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamenar.

Leggje til rette prøver og eksamenar for elevar med nedsett høyrsel 

Statped har nyttige ressursar om nedsett høyrsel

Teiknspråk