Tilrettelegge prøver og eksamen for elever med nedsatt hørsel

Elever med nedsatt hørsel har rett til tilrettelagte nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamener. 

Elevene har ulike behov, og disse må være utgangspunktet for tilretteleggingen.

Støtte før og under prøver eller eksamener

Elever med nedsatt hørsel kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ferdigheter, og trenger tilrettelegging under prøver og eksamener. Eleven bør få mulighet til å venne seg til tilretteleggingstiltakene, og skolen bør gjennomføre dem på prøver i løpet av skoleåret.

Hvis eleven trenger støtte under selve prøven eller eksamenen bør den som hjelper ha inngående forståelse for læreplanen i faget, og kjennskap til elevens hørselsfunksjon.

Den som bistår eleven bør åpne eksamenssettet så tidlig som mulig, og sette seg godt inn i dette. Eksamen kan åpnes tidligst kl. 07.00 på eksamensdagen.

Tilretteleggingstiltak

Eksempler på aktuelle tilretteleggingstiltak kan være

 • utvidet tid
 • opplesning av tekst
 • forklaring av ord og uttrykk
 • eget rom/hvilerom til disposisjon
 • bruk av hjelpeprogrammer med lese- og skrivestøtte
 • bruk av hørselsteknisk utstyr, som for eksempel personlig samtaleforsterker
 • lyd på øret hvis eleven har tinnitus
 • digitale hjelpemidler og opplæring i disse
 • tegnspråktolk og/eller skrivetolk
 • skrivehjelp
 • endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig eller motsatt der det er mulig
 • å informere sensor ved muntlig eksamen om elevens hørselstap og hvilke tilretteleggingstiltak eleven har behov for

Skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten eller Statped for å få informasjon om tilrettelegging av prøver og eksamener for elever med nedsatt hørsel.