Forberede

 • 5. trinn

  UkeDatoerHva
   33  1. august Påmelding til nasjonale prøver starter
  42-44 15. oktober - 2. november

  Gjennomføringsuker:

  • Engelsk 5. trinn
  • Lesing 5. trinn
  • Regning 5. trinn
   44  2. november

  Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

  Frist for å vurdere og skåre åpne elevbesvarelser i nasjonale prøver i lesing samisk.

   

  8. og 9. trinn

  UkeDatoerHva
  33   1. august Påmelding til nasjonale prøver starter.
  37-39 10. september - 28. september

  Gjennomføringsuker:

  • Engelsk, 8 trinn 
  • Lesing, 8. og 9. trinn
  • Regning, 8. og 9. trinn
   39  28. september

  Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

  Frist for å vurdere og skåre åpne elevbesvarelser i nasjonale prøver i lesing og nasjonale prøver i lesing samisk.

   Administrere nasjonale prøver

 • Ved offentlige skoler er det kommunen som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen. Ved private skoler er det skolestyret som har ansvaret.

  Skolelederen er ansvarlig for gjennomføringen av nasjonale prøver på sin skole.

  Skoleeier skal

  • sørge for at skolene har tilstrekkelige tekniske og menneskelige ressurser til å kunne gjennomføre nasjonale prøver 
  • kontrollere at gjennomføringen av nasjonale prøver skjer korrekt og forsvarlig
  • sjekke at alle elever på 5., 8. og 9. trinn i kommunen er påmeldt i PAS – prøver
  • være tilgjengelig for skoler i kommunen og ha et system for brukerstøtte
  • følge opp resultatene på kommunenivå
  • se til at skolene følger opp og bruker resultatene
  • vurdere om enkelte skoler trenger særlig oppfølging

  Skoleleder skal

  • sørge for at det er satt av tid til gjennomføringen
  • sørge for at skolens datamaskiner og nettverk er testet og klargjort
  • sørge for at foreldre er informert om gjennomføringen og resultatene
  • sørge for at alle elever på egen skole er registrert korrekt i PAS – prøver, og da særlig registreringen av fritak
  • fatte enkeltvedtak for elever som fritas fra prøver (husk at foreldre har tre ukers klagefrist på vedtaket)
  • bestille egne prøver for tegnspråkbrukere og punktskriftbrukere
  • være tilgjengelig for lærerne når de trenger hjelp og støtte i gjennomføringen
  • ha god kjennskap til PAS – prøver og yte brukerstøtte til sine lærere
  • følge opp resultatene i analyserapporten i PAS – prøver som en del av forbedrings- og utviklingsarbeidet på skolenivå
  • legge til rette for at alle lærere følger opp resultatene i klassen
  • sørge for at elevene og foreldrene får tilbakemelding om resultatene, og at dette sees i sammenheng med annen relevant vurderingsinformasjon

  Lærer skal

  • sette av tid til gjennomføringen
  • sørge for at elevene er kjent med oppgavetypene
  • informere elevene om prøvens formål, prøvetid og eventuell tilrettelegging
  • gi støtte og trygghet til elevene som gjennomfører prøven
  • være tilgjengelig for foreldre som har spørsmål om prøven
  • bruke resultatene i tilbakemeldinger til elever og foreldre for å fremme videre læring
  • se resultatene i analyserapporten i PAS – prøver i sammenheng med annen informasjon om eleven
  • involvere elevene i arbeidet med resultatene
 • Må alle elever ta nasjonale prøver?

  Prøvene er obligatoriske for alle elever, men skolene kan vurdere å gi fritak fra nasjonale prøver til elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring.

  • Rektor avgjør om en elev skal få fritak fra en nasjonal prøve.
  • Elevene skal ha en individuell vurdering for hver enkelt prøve.
  • Vurderingen skal gjøres i samråd med elevens lærer.
  • Fritak kan vurderes dersom resultatene ikke vil ha noen betydning for elevens videre opplæring.
  • For å sikre en forsvarlig prosess, er det viktig å samarbeide nært med foreldrene underveis.

  Eleven selv eller foreldre kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Les mer om dette under «Tilrettelegging for elever som er fritatt fra nasjonale prøver».

  Noen skoler vil ha flere elever som er fritatt enn andre på grunn av elevsammensetningen på trinnet. Kvaliteten på resultatene fra nasjonale prøver er avhengig av at alle skolene følger regelverket for individuelt fritak.

  Se «Melde på elever og registrere fritatt og kunne ikke delta» for hvordan du kan registrere elever som er fritatt. 

  Maler for enkeltvedtak om fritak 

  Fritak er et enkeltvedtak hvor foreldre har tre ukers klagefrist (forvaltningsloven § 29). Det er derfor viktig å gjøre vurderingene om fritak i god tid før gjennomføringen av nasjonale prøver. 

  Maler for enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver

  Hvordan registrere fritak

  Elever som skal ha fritak, skal være påmeldt og deretter få endret status til «fritatt» etter at prøveperioden er i gang. Du kan registrere fritak på elevene dine på to måter i PAS – prøver: Enten via elevpåmeldingen i bildet «Påmeldingsoversikt», eller  via en elevgruppe i bildet «Gjennomføringsstatus – Se og endre elevstatus». Den som skal registrere fritaket må være lagt til som ansvarlig for prøvegruppen for gjeldende elev(er).

  Skal alle skoler gjennomføre nasjonale prøver?

  Skoler med alternative læreplaner og skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, kan søke Utdanningsdirektoratet om enten å legge prøvene på et annet trinn enn det fastsatte, eller søke om fritak fra nasjonale prøver. Skolen må begrunne søknaden ut fra læreplanene. Søknaden gir ingen automatisk rett til fritak (forskrift til opplæringsloven § 2-4 tredje ledd og forskrift til privatskolelova § 2-4 tredje ledd).

  Internasjonale skoler og utenlandske skoler kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak fra nasjonale prøver. Vilkåret for å gi fritak er at ”… det verkar openbrt urimeleg at elevane skal delta i prøvene.” Dette skyldes at nasjonale prøver vil være formålsløse, for eksempel hvis elevene ikke har fått opplæring i aktuelle læreplaner og dermed kompetansemål som de nasjonale prøvene tester (forskrift til opplæringsloven § 2-4 fjerde ledd). 

  Elever som mottar privat hjemmeundervisning

  Det er ikke et krav om at elever som mottar privat hjemmeundervisning skal delta på nasjonale prøver. Den enkelte kommune kan likevel kreve fremmøte av elever til særskilte prøver. 
  Se rundskriv om privat hjemmeundervisning og tilsyn med denne undervisningen

 • Nasjonale prøver skal i utgangspunktet gjennomføres likt av alle elever. Nasjonale prøver er laget for å gi helhetlig kunnskap om eleven sine grunnleggende ferdigheter. Det er ikke et mål for prøvene at alle elever skal klare alle oppgaver. Alle resultater fra nasjonale prøver gir lærere kunnskap om eleven for videre tilpasset opplæring, og skolen kunnskap for videre arbeid. I tillegg gir resultatene fra nasjonale prøver informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

  Rektor har ansvar for gjennomføring av nasjonale prøver på sin skole. Enkelte elever som ikke har rett til fritak fra nasjonale prøver, kan likevel ha behov for tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen.

  Det er rektor i samråd med elevenes lærer, som kjenner elevens forutsetninger best, og som kan vurdere hva en elev trenger for å gjennomføre prøven på en god måte.

  Dersom du som rektor er i tvil eller har spørsmål om tilrettelegging av nasjonale prøver bør du drøfte dette med skoleeier og eventuelt Fylkesmannen.

  Tilrettelagte prøver

  Nasjonale prøver for elever som bruker tegnspråk

  Nasjonale prøver i regning er oversatt til tegnspråk. Skolen melder på elever som bruker tegnspråk i PAS – prøver til nasjonale prøver i regning med variantkode for tegnspråk (TEG). Elevene vil ved gjennomføring se en video til hver oppgave der oppgaven er oversatt til tegnspråk.

  Nasjonale prøver for elever som bruker punktskrift

  Nasjonale prøver i lesing og regning er oversatt til punktskrift på papir og til elektronisk utgave for leselist. Skoler med elever som bruker punktskrift, bestiller prøvene fra Statped midt, statped.midt@statped.no, telefon 02196.

  Tilrettelegging for enkeltelever

  Tilrettelegging skal

  • ikke gå utover ferdigheten som prøven måler
  • i hovedsak være innenfor tidsrammen for de elektroniske prøvene
  • være til hjelp for den enkelte elev, ikke for en hel elevgruppe

  Tilretteleggingen skal ikke gå ut over ferdigheten prøven måler

  Tilretteleggingen skal ikke påvirke ferdigheten prøven måler. Derfor er det for eksempel forskjell på tilrettelegging i lesing og regning.

  Nasjonale prøver i lesing og engelsk måler elevenes leseferdigheter. Det er derfor ikke anledning til å lese opp teksten eller oversette teksten til tegnspråk som tilretteleggingstiltak for disse prøvene, siden dette vil gå ut over ferdigheten prøven skal måle. Nasjonale prøver i regning måler elevens regneferdigheter. Prøven kan derfor tilrettelegges for en elev ved å lese opp teksten eller oversette dem til tegnspråk uten at det påvirker ferdigheten prøven måler.

  Tilrettelegging skal i hovedsak være innenfor tidsrammen for de elektroniske prøvene

  Nasjonale prøver skal i all hovedsak gjennomføres innenfor 60 min (engelsk) og 90 min (lesing og regning).

  Rektor kan i særskilte tilfeller vurdere utvidet tid i inntil 30 minutter som et tilretteleggingstiltak for enkeltelever. Prøvene lukker seg ikke etter ordinær gjennomføringstid. Systemet registrerer i stedet hvor lang tid eleven bruker på gjennomføringen. Dette kan du se i monitor under «Resultater og skåring» i PAS – prøver.

  Tilrettelegging for elever som er fritatt fra nasjonale prøver

  Elever som er fritatt fra nasjonale prøver kan, dersom de selv ønsker det, gjennomføre deler av eller hele prøver på papir sammen med en lærer. Dette kan gi elev og lærer verdifull informasjon om deler av ferdighetene til eleven. Det er viktig at skolen på forhånd vurderer belastningen, og om dette vil være til nytte eller ikke for eleven.

  Ta kontakt med skoleeier dersom dere har en elev som ønsker å gjennomføre hele eller deler av prøven på papir. Skoleeier vil ta kontakt med Fylkesmann i eget fylke som videreformidler forespørselen til Utdanningsdirektoratet.

   

 • Melde på alle elevene på trinnet gruppevis

  Skoleadministrator melder på alle elevene på trinnet, enten direkte i PAS – prøver eller gjennom det skoleadministrative systemet. Elever som skal ha fritak skal også meldes på. Vi anbefaler å melde på de ulike elevgruppene som egne grupper, og ikke hele trinnet samlet. Det gir best mulig utbytte av informasjonen fra resultatrapportene i PAS – prøver.

  Avgiverskole

  Du som skoleadministrator skal registere avgiverskole for alle elever på 8. trinn, slik at barneskolen eleven kom fra kan bruke resultatene i sitt utviklingsarbeid.

  Avgiverskole er barneskolen eleven har gått på før 8. trinn. Dersom eleven har gått på flere skoler, registerer du den skolen du mener eleven har fått hoveddelen av sin skolegang.

  Prøver eller prøvegrupper med manglende registrering av avgiverskole blir markert med en rød prikk i påmeldingsoversikten i PAS – prøver. Dersom avgiverskole mangler på enkeltelever eller grupper må skoleadministrator etterregistrere avgiverskole i PAS – prøver. Avgiverskole kan registreres på enkeltelever eller på en gruppe.

  Elever på midlertidig opplæringssted eller institusjon

  Elever som er på et midlertidig opplæringssted eller en institusjon når prøvene gjennomføres, skal meldes på til nasjonale prøver på lik linje med alle de andre elevene på samme trinn på hjemskolen. De skal gjennomføre prøvene på det midlertidige opplæringsstedet.

  Hjemskolen til eleven skal sørge for at opplæringsstedet eller institusjonsskolen får tilgang til prøvene.

  Melde på elever til nasjonale prøver på samisk

  Nasjonale prøver i lesing samisk

  Elever med nord-, sør- eller lulesamisk som førstespråk skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing samisk på henholdsvis nord-, sør- eller lulesamisk i stedet for nasjonale prøver i lesing på norsk. Skolen melder på elevene til de samiske leseprøvene i PAS – prøver. Det er viktig at elevene meldes på til riktig variant av leseprøven: Nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Registrering av norsk målform for elever er obligatorisk ved påmelding, og for samiske elever skal registrert norsk målform i PAS – prøver være bokmål.

  Elever som har gjennomført en av de samiske leseprøvene kan, om ønskelig, i tillegg også gjennomføre nasjonale prøver i lesing på norsk. Skolen melder på elevene til prøven i PAS – prøver og gjennomfører på ordinær måte.

  Nasjonale prøver i regning samisk

  Nasjonale prøver i regning blir oversatt til samisk. Skolen melder på elever som har nord- sør eller lulesamisk som førstespråk til nasjonale prøver i regning med tilhørende varianter i PAS – prøver: Nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Registrert norsk målform ved påmelding til nasjonale prøver i regning på samisk skal være bokmål.

  Tegnspråk og punktskrift

  Tegnspråk

  Nasjonale prøver i regning er oversatt til tegnspråk. Skolen melder på elever som bruker tegnspråk i PAS – prøver til nasjonale prøver i regning med varianten tegnspråk. Elevene vil ved gjennomføring få en tegnspråkfilm tilgjengeliggjort i den elektroniske prøven.

  Punktskrift

  Nasjonale prøver i lesing og regning er tilrettelagt for punktskrift på papir og i elektronisk utgave for leselist. Skoler med elever som bruker punktskrift, bestiller prøvene fra Statped midt, statped.midt@statped.no, telefon 02196.

   

Gjennomføre

 • Prøvetid

  • Engelsk: 60 minutter
  • Lesing og regning: 90 minutter

  Elevene kan levere besvarelsen når de er ferdige, men de må sitte tiden ut slik at de ikke forstyrrer de andre elevene. Det er læreren sitt ansvar at elever som har levert har noe å gjøre frem til prøvetiden er over.

  Gjennomføring

  Prøvene er åpne for gjennomføring mellom klokken 08.00 og 16.00. Ingen skoler kan gjennomføre prøvene utenom den oppsatte gjennomføringsperioden.

  Elevene logger seg inn på elev.udir.no. Elevene må taste inn et kodeord til prøvegruppen for å få tilgang til prøven. Prøvegruppens kodeord må lærer eller skoleadministrator finne under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver.

  Lærer eller skoleadministrator starter prøvegjennomføringen ved å trykke "Start prøve" i PAS – prøver. Du kan velge å starte prøven når elevene er på plass foran skjermen eller rett før du går til klasserommet. Vil du at alle elevene skal begynne på prøven samtidig, kan du vente med å starte prøven til alle har logget inn og tastet inn prøvegruppens kodeord. Etter at du har klikket «Start prøve» er prøven tilgjengelig for pålogging frem til kl. 16.00 samme dag. Dersom elever skal logge inn for å ta prøven på et senere tidspunkt, må prøven startes på nytt i PAS – prøver.

  Under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver kan du gå direkte til elevmonitor for å følge gjennomføringen.

  Logg inn – administrere prøver i PAS – prøver.

  Hjelpemidler

  Elevene skal ha med seg skrivesaker og kladdeark. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. 

  Det er skolen og skoleeier som er ansvarlige for at elevene ikke bruker for eksempel kalkulator eller oversettelsesprogrammer.

 • Elevene logger inn for å gjennomføre prøvene her: elev.udir.no

  Elever med Feide-bruker logger på med denne.

  Elever uten Feide-bruker benytter elevpassord og brukernavn. Disse er tilgjengelig for lærer (prøvegruppeansvarlig) eller skoleadministrator under «Elevpassord og brukernavn» i PAS – prøver. Elevene må taste inn prøvegruppens kodeord for å få tilgang til en prøve. Prøvegruppens kodeord finner lærer eller skoleadministrator under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver. 

  Elevene kan begynne på prøven etter at lærer eller skoleadministrator har trykket «Start prøve» i PAS – prøver. Etter at lærer har trykket «Start prøve» er prøven tilgjengelig for pålogging frem til kl. 16.00. Dersom elever skal logge inn for å ta prøven på et senere tidspunkt, må prøven startes på nytt i PAS – prøver.

 • Brukerstøtte PAS - prøver

  Spørsmål om administrasjon eller gjennomføring av nasjonale prøver skal rettes tjenestevei.

  Dersom det oppstår problemer i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver skal skolene ta kontakt med skoleeier som ved behov kontakter Fylkesmannen i eget fylke.

  For brukerstøtte på de skoleadministrative systemene, ta kontakt med leverandøren av systemet.

   

   

 • Elever som blir syke under prøvegjennomføring

  Hvis en elev blir syk under nasjonale prøver og ikke klarer å gjennomføre, lukk nettleseren ved å trykke på krysset øverst i høyre hjørne. Elevens svar blir da lagret i systemet i inntil seks dager. Når eleven er tilbake, kan han eller hun logge seg inn i PGSC og fullføre prøven. 

  Elever som er syke på prøvedagen

  Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under nasjonale prøver, skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen, så lenge prøven fortsatt er åpen for gjennomføring. Ingen skoler kan gjennomføre prøvene utenom de oppsatte datoene.

  Hvordan registrere «kunne ikke delta»

  Elevene med gyldig fravær, registreres i kategorien «kunne ikke delta». Du registrerer «Kunne ikke delta» i bildet «Gjennomføringsstatus – Se og endre elevstatus» i PAS – prøverDen som skal registrere «Kunne ikke delta» må være lagt til som prøvegruppeansvarlig for prøvegruppen for gjeldende elev(er).

 • Lærere som har elever som har gjennomført prøver med åpne oppgaver må vurdere og skåre elevbesvarelsene i skåringsverktøyet før resultatene blir tilgjengelig i analyserapporten i PAS – prøver.

  Under «Resultater og skåring» i PAS – prøver kan du gå direkte til skåringsverktøyet. Du kan begynne å skåre på de åpne oppgavene og bekrefte skåring selv om ikke alle elevene i en elevgruppe har gjennomført prøven.

  Nye elever som gjennomfører prøven, etter at du har bekreftet skåring, vil komme opp i skåringsverktøyet fortløpende. Du får mulighet til å vurdere og skåre disse elevene også.

  Frister

  Fristen for å vurdere åpne oppgaver fra nasjonale prøver er siste dag i gjennomføringsperioden. Hvis du ikke skårer de åpne oppgavene innen fristen, blir oppgavene satt til 0 poeng og automatisk bekreftet. Dette vil påvirke skolens resultat.

  For nasjonale prøver 2018 er fristen for å vurdere og skåre åpne oppgaver i lesing og lesing samisk 8. og 9. trinn, 28. september.

  Frist for å vurdere og skåre åpne oppgaver i lesing samisk 5. trinn er 2. november.

Følge opp

 • Veiledning for vurdering og skåring av åpne oppgaver

  Bruk veiledningen for å vurdere og skåre åpne oppgaver i lesing 8. og 9. trinn, og lesing samisk 5., 8. og 9. trinn. Frist for skåring finner du under datoene for prøvene. Veiledningen finner du i PAS - prøver fra første gjennomføringsdag.

  Lærerveiledninger og PDF av prøvene for oppfølging av elever og klasser

  Lærerveiledningene innholder mye informasjon om oppgavene, hva oppgavene måler og forslag til oppfølging. Veiledningene og PDF av prøvene blir først tilgjengelig i PAS - prøver siste gjennomføringsdag.

  Veiledning for skoleeier og skoleleder

  Veiledning for skoleeier og skoleleder for å følge opp resultater fra nasjonale prøver på skolen og i kommunen finner du her.

  Informasjon til elever og foreldre i forkant av prøvene

  Informasjon om hva skolen og lærere bør gjøre for å forberede elever og foreldre før gjennmføring finner du her.

 • Personvern og tilgang til resultata 

  Lærarane, skoleleiinga og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultata på elevnivå. Prøveresultata på individnivå er teiepliktige etter «Lov om personvern».

  Resultata frå prøvene blir brukte i analysar som skoleeigaren og skoleleiarane skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolane. Skolen og kommunen må syte for at resultata deira ikkje blir delte med andre enn dei som skal ha dei.

  Regelverket for personvern

  Publiseringsreglar

  Skoleporten og Statistikkportalen har strenge publiseringsreglar for å sikre elevane sitt personvern.

  Alle tal som er baserte på eit lågt elevtal, er prikka, det vil seie unnateke det offentlege. I nokre tilfelle kan òg resultata frå ein skole med mange elevar bli unnateke det offentlege. Eit døme på dette er:

  I ein kommune er det to skolar. Skole A har så få elevar at alle resultata på nasjonale prøver er unnatekne det offentlege. Sidan det berre er to skolar i kommunen, vil òg skole B vere unnateken det offentlege. Dersom vi ikkje hadde gjort det, ville det vore mogleg å rekne seg fram til resultata på skole A ved å trekkje tala for skole B frå tala til kommunen.

  Rett til innsyn i resultata

  Offentleglova krev at Utdanningsdirektoratet gir ut resultat på skolenivå ved førespurnad, så lenge ein syter for at reultata til enkeltelevar ikkje kan identifiserast, direkte eller indirekte. Derfor kan skoleresultata presenterast på Skoleporten, Statistikkportalen og i media. Skolar og kommunar kan òg sjølve velje å offentleggjere skoleresultata, men må da syte for at resultata til enkeltelevar ikkje kan identifiserast, verken direkte eller indirekte. Utdanningsdirektoratet kan gi forskarar tilgang til resultata. Før vi gir tilgang, gjer vi ei interesseavveging mellom elevane sitt personvern og samfunnet si interesse av forskingsprosjektet.

  Skoleeigaren sin rett til innsyn

  Utgangspunktet er at den enkelte skoleeigar har innsynsrett i alle resultata frå nasjonale prøver for eigne skolar, inkludert resultat som er unnatekne det offentlege. Dette omfattar likevel berre kommunale organ eller folkevalde i kommunen som har relevant tilknyting til skoleverket. Det er dessutan eit krav at desse må ha behov for tilgang til resultata. Eventuell innsynsrett må òg kunne forankrast i formålet med nasjonale prøver. 

  Skolen sin rett til innsyn

  Skoleleiaren og læraren har høve til å hente ut rapportar frå PAS – prøver på elev-, gruppe- og skolenivå, og har dermed innsynsrett i resultata. «Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen”, jf. opplæringslova § 11-1 andre ledd. Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at resultata frå nasjonale prøver er ei sak som gjeld skolen, og utvalet må kunne ha innsynsrett i resultat som er unnatekne det offentlege. Elevrepresentantane skal likevel ikkje vere til stades når resultata (som er omfatta av teieplikta) blir lagde fram for samarbeidsutvalet. Foreldrerådet/FAU kan ikkje få sjå resultat som er unnatekne det offentlege. Når det gjeld private skolar, vil dagleg leiar og læraren ha tilgang til resultat som er unnatekne det offentlege. Dei private skolane har ikkje eit samarbeidsutval. Foreldrerådet/FAU på private skolar kan ikkje få sjå resultat som er unnatekne det offentlege.

  Private skoler sin rett til innsyn

  Når det gjeld private skolar, blir styret sett på som skoleeigar i denne samanhengen. Dagleg leiar og lærarar har tilgang til resultat som er unnatekne det offentlege. Dei private skolane har ikkje eit samarbeidsutval. Foreldrerådet eller FAU på private skolar kan ikkje få sjå resultat som er unnetekne det offentlege.

  Arkivering av resultata

  Elevresultata blir lagra i PAS – prøver i åtte til ti månader etter gjennomføringa. Dersom skolen har behov for resultata i meir enn eitt år etter prøvegjennomføringa, må skolen sjølv arkivere dei. Skolane kan sjølv bestemme om elevsvara skal arkiverast, sendast med elevane heim eller makulerast etter at det pedagogiske arbeidet med prøva er avslutta.

  Skolane kan ikkje publisere oppgåver, tekstar eller illustrasjonar frå prøvene fordi prøvene inneheld rettsverna materiell.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!