Observasjoner av kolleger og vurdering av egen praksis

Observasjon er et tiltak for å utvikle klasseledelse ved å videreutvikle lærerens autoritative rolle ved å øke kompetansen til å lede klasser og å inngå i sosiale relasjoner med elevene.

Observasjon av en lærer eller et lærerteam

Man kan observere én lærer eller en mindre gruppe av lærere, et lærerteam. Den eller de som skal observeres, velger selv hvilke områder de vil at observasjonen skal fokusere på. Dersom man arbeider skoleomfattende, kan skoleleder også bestemme observasjon og innsatsområde. Det vil uansett være viktig å avklare observasjonssituasjonen konkret før observasjonen foretas.

Observer en undervisningsøkt og gi tilbakemelding samme dag

Observasjonen bør vare i minimum en undervisningsøkt, for eksempel en standard undervisningstime på 45–60 minutter. Det er de konkrete målene med observasjonen som avgjør hvor lenge observasjonen skal vare. Det er viktig at observasjonene er beskrivende, slik at læreren som blir observert får så konkrete tilbakemeldinger som mulig på hvilke situasjoner som oppsto. 

Observasjonen skal etterfølges av en tilbakemelding på ca. 30–45 minutter som gjennomføres på samme dag som observasjonen. Tilbakemeldingen bør inneholde en beskrivelse av hva som er observert, etterfulgt av en gjensidig refleksjon med utgangspunkt i de områdene observasjonen skulle legge vekt på.

Observasjonsskjema

Et observasjonsskjema kan hjelpe de som observerer, til å fokusere på det de skal se etter. Det finnes også andre skjemaer som kan egne seg til dette formålet.

Vi har laget observasjonsskjema til hvert av de fire områdene for utvikling av egen klasseledelse. Skjemaene bygger på forskningsbasert kunnskap og er utarbeidet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU).

Vurdering av egen praksis

Læreren kan gjøre en vurdering av sin egen praksis ut fra de fire områdene av relasjonsbasert klasseledelse. 

Da vurderer den enkelte lærer seg selv på en skala fra 1 til 6, fra

  1. svært uenig
  2. generelt uenig
  3. delvis uenig 
  4. delvis enig
  5. generelt enig
  6. til svært enig

Dette og eventuelle observasjoner fra kollegaer eller videoopptak av egen praksis skal danne bakteppet for hvordan den enkelte læreren kan utvikle sin egen praksis.

Vi har laget et skjema for å loggføre egen praksis og et skjema for å planlegge egen utvikling.