Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • sette sammen og framføre på norsk eller tegnspråk et avgrenset skjønnlitterært program
 • samtale og diskutere på norsk eller tegnspråk tverrfaglige emner
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • mestre ulike muntlige roller på norsk eller tegnspråk som aktør og tilhører
 • avlese og bruke fagterminologi, ordtak og idiomatiske uttrykk

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • analysere og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • tolke og analysere helhet og nyanser i ulike sjangere og sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt
 • bruke kunnskap fra andre fag og fagområder til å tolke og forstå tekst
 • skrive litterære tolkinger, essay og resonnerende, drøftende og analyserende framstillinger
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster
 • bruke kunnskap om tekst, sjangerkrav, komposisjon og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving
 • beherske formverk og tekstbinding på hovedmålet
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • utarbeide egne problemstillinger og gjennomføre større skriftlige arbeider
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • vurdere og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bruk av bilde
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning av ulike sjangere fra TV, film og internett
 • sammenlikne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • bruke ulike medier for å tolke og til å presentere tekster fra ulike tider

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive hovedlinjene i norsk litteraturhistorie fra 1870 til i dag og redegjøre for aktuelle forfattere i et representativt utvalg skjønnlitterære tekster og sakprosa
 • beskrive sentrale trekk ved den modernistiske tradisjonen fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag i et samfunnsperspektiv
 • lese et avgrenset utvalg oversatte nordiske tekster
 • gjengi hovedtrekkene i norsk språkdebatt og –politikk fra 1830-årene til i dag og beskrive bakgrunnen for våre to skriftspråk
 • gjøre rede for språkslektskap og fellestrekk i sentrale auditive og i sentrale visuelle språk
 • greie ut om forholdet mellom norsk og tegnspråk på 1900-tallet og språkenes status i det nye årtusenet
 • gi eksempler på hvordan ulike språk påvirker hverandre
 • beskrive de språklige minoritetenes språksituasjon og språklige rettigheter i Norge i dag
 • gi eksempler på språklige særtrekk i eget miljø og sammenlikne med andre sentrale dialekter og sosiolekter på norsk og tegnspråk
 • gjøre rede for hvordan ulike språk og kulturer i Norge i dag møtes og brytes og hvordan eget språk og egen kultur utvikles og endres i samspill med andre
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder i egne arbeider
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!