Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lytte til, avlese og gjenkjenne en del alminnelige slanguttrykk og ungdomsspråk
 • oppfatte innhold og informasjon i visualiserte tekster og gjengi på norsk eller tegnspråk
 • forklare på norsk eller tegnspråk hvordan rytme, stemmestyrke og intonasjon kan bidra til språklig innhold
 • avlese og benytte et ordforråd som dekker ulike emner og fag
 • formidle på norsk eller tegnspråk et budskap med sammenheng og presisjon
 • uttrykke egne meninger på norsk eller tegnspråk i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • planlegge og gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner og rollespill på norsk eller tegnspråk tilpasset ulike mottakere
 • bruke ulike strategier for å lære seg norsk

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lese og gjenfortelle eldre og nyere ungdomslitteratur
 • bruke kombinasjoner av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
 • gjenkjenne og bruke ulike måter å argumentere på i tekster
 • begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen
 • bruke fagterminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa på hovedmålet: diskusjonsinnlegg, artikkel, formelt brev, novelle, fortelling, dikt og drama
 • uttrykke seg skriftlig med presisjon og sammenheng og benytte et variert og nyansert ordforråd og ulike setningskonstruksjoner i eget skrivearbeid
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • gjøre rede for hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder
 • beherske tekstbehandlingsverktøy til egen skriveprosess og bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte og referere til benyttede kilder
 • lese og hente informasjon fra et utvalg svenske og danske tekster
 • utvikle egne tekster fra ide til ferdig produkt inspirert av litteratur

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
 • lese og vurdere tekst og bilde i propaganda, kunst og reklame
 • beskrive og fortelle om tema og komposisjon i visuelle uttrykk og sammensatte tekster
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
 • bruke digitale medier i dialog med andre
 • tolke og beskrive grafisk representasjon og andre data i digitale medier
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • drøfte språklige likheter og forskjeller mellom norsk og tegnspråk
 • gjenkjenne og navngi sentrale trekk ved noen regionale dialekter
 • gjøre rede for språk- og litteraturutvikling fra 1850 til i dag
 • forklare språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
 • presentere viktige temaer i sentrale samtidstekster og sammenlikne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
 • gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter fremstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • skille mellom og vurdere positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner; et forfatterskap, et litterært tema eller et språklig tema

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!