Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Basic skills

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk for døve og sterkt tunghørte forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk for døve og sterkt tunghørte innebærer å kunne oppfatte hva som skjer eller formidles og kunne samhandle via ulike språk, kommunikative strategier og medier. Å uttrykke seg muntlig innebærer å oppfatte, munnavlese, lytte og uttrykke seg forståelig og variert gjennom tale og/eller tegnspråk. Å uttrykke seg muntlig innebærer også å kunne iaktta, gjenkjenne, tolke, reflektere og til dels utnytte de ulike elementene i en sammensatt muntlig språksituasjon. Muntlig språk knyttes til tegnspråksituasjoner, talesituasjoner og kombinasjoner av disse.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget for døve og sterkt tunghørte, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skrifteligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utvikling av digitale kommunikasjonsformer. Kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Å kunne uttrykke seg skriftlig for døve og sterkt tunghørte innebærer å kunne tolke og anvende ulike formelle elementer i det skrevne språket, utnytte ulike sjangere og tilpasse tekst til formål, situasjon og mottaker og erfare at skriving er et nyttig redskap i mange ulike sammenhenger. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men også en kommunikasjonsform og en metode for å lære.

Å kunne lese i norsk for døve og sterkt tunghørte er både en grunnleggende ferdighet og en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing innebærer å fastholde og reflektere over andres erfaringer, få innsikt og opplevelser og å utvikle skaperkraft og kulturforståelse, uavhengig av tid og sted. Slik lesing gir eleven mulighet til å bli en aktiv deltaker i samfunnet Leseopplæring innebærer for døve og sterkt tunghørte et samspill mellom norsk- og tegnspråkfaget der sammenbinding av alfabetets håndformer, grafiske symboler, lyd, munnstilling og mulighet for å benytte varierte lesestrategier inngår.

Å kunne regne i norsk for døve og sterkt tunghørte innebærer evne til problemløsning gjennom tenkning og språkbruk. Å kunne regne innebærer å mestre språklige symboler, begrep og ord til logisk resonnement, problemløsing og å kunne reflektere, beskrive og analysere. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse.

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk for døve og sterkt tunghørte innebærer å åpne for nye læringsarenaer og nye muligheter i lese- og skriveopplæring, i produksjon, komponering og redigering av tekster. Videre innebærer det å kunne bruke digitale verktøy for å mestre nye tekstformer og uttrykk. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner samt åpne for nye kommunikasjonsarenaer over større avstander nasjonalt og internasjonalt.

Side 4 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!