Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • regulere tonehøyde og stemmestyrke, med ord- og setningsrytme
 • reprodusere rytme og betoning i enkeltord og vite hva stemmemodulering kan benyttes til
 • regulere en samtale ved setningsmelodi, betoning, stemmeleie, pauser og kroppsspråk
 • stille spørsmål og gjøre seg forstått i møte med hørende og døve
 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill, drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • lytte til og vise respekt for andre oppfatninger og standpunkter og uttrykke egne standpunkt på norsk eller tegnspråk
 • presentere fagstoff på norsk eller tegnspråk med og uten hjelpemidler
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser på norsk eller tegnspråk
 • gjenfortelle på norsk eller tegnspråk hovedtrekk fra barnelitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lese et mangfold av tekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet, norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster
 • formulere tolkninger av leste tekster
 • bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
 • med egne ord eller tegn referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst
 • bruke grunnleggende regler for grammatikk, rettskrivning, syntaks og ulike setningstyper i egen tekstproduksjon
 • anvende et ordforråd som dekker ulike emner fra dagliglivet og andre fag
 • skrive sammenhengende tekster som forteller, beskriver, informerer og spør
 • gjenfortelle og oppsummere tekst og forme spørsmål og forklaring til en tekst
 • presentere et tema skriftlig
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • vurdere egne og andres tekster og ta imot tilbakemeldinger
 • lese og innhente informasjon fra tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa
 • bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo
 • lese eldre og nyere barnelitteratur og sakspregede tekster
 • gjenkjenne bokstavene som finnes i samisk alfabet
 • bruke oppslagsverk og ordbøker
 • bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
 • forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy
 • presentere egne tekster med bilder, tegnspråk, bevegelse, drama, rytmikk og gjennom digitale verktøy
 • bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • identifisere og kategorisere likheter og forskjeller mellom norsk, norsk tegnspråk og engelsk
 • gjenkjenne sidemål, svensk, dansk og samisk
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter på norsk og tegnspråk
 • presentere noen sentrale barnebokforfattere
 • gjenkjenne flertydighet i språket
 • sammenlikne og presentere personer og handling i barne- og ungdomslitteratur

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!