Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Purpose

Norsk for døve og sterkt tunghørte er et sentralt fag for utvikling av kommunikative og formelle språkferdigheter og for kunnskapstilegnelse. Faget skal vektlegge erfaringer og opplevelser med egne og andres tekster og stimulere til kreativitet og estetiske betraktninger. Sammen med faget norsk tegnspråk skal norskfaget legge grunnlaget for kulturforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og et mangfold av tekster. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn.

Faget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det samfunnet de er en del av. Internasjonale perspektiver i faget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Den norske kulturarven byr på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning nettopp når kommunikasjonen får nye former og perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og faget norsk for døve og sterkt tunghørte skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.

Norsk for døve og sterkt tunghørte forholder seg til et bredt og sammensatt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd, tegnspråk og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.

Faget skal legge til rette for utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og forutsetninger med hensyn til språk, auditiv oppfattelse, kommunikative strategier og utnyttelse av hørselsteknisk utstyr. Å mestre grunnleggende ferdigheter i norsk realiserer evner og potensiale, gir høyere motivasjon og bedre læringsutbytte i andre fag. Norsk for døve og sterkt tunghørte blir derfor et sentralt ferdighetsfag, men også et grunnleggende redskapsfag for den døve eller sterkt tunghørte eleven og dennes særegne språksituasjon, der eleven benytter ulike språk og språkkoder. Faget får en særskilt viktig støttefunksjon for kunnskapstilegnelse og tekstproduksjon i andre fag.

Et hovedmål for opplæringen i norsk for døve og sterkt tunghørte gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring.

Norsk for døve og sterkt tunghørte må sees i sammenheng med læreplanen for norsk tegnspråk. Sammen utgjør disse språkene det nødvendige grunnlaget for en opplæring av elever som skal bli funksjonelt bimodalt tospråklige i det norske samfunnet. De to språkene skal også være med på å danne et grunnlag for flerspråklighet og gi muligheter for deltakelse på internasjonale arenaer.

Side 1 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!