Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjøre rede for på norsk eller tegnspråk, egen stemmebruk og ordvalg
 • vurdere egen talespråklige utvikling og språkvalg
 • mestre ulike muntlige roller på norsk eller tegnspråk som aktør og tilhører
 • vurdere og gi tilbakemelding på norsk eller tegnspråk på andre muntlige presentasjoner
 • tilpasse språk og sjanger etter formål og mottaker og bruke et variert ordforråd
 • samtale og diskutere på norsk eller tegnspråk tverrfaglige emner
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • avlese og bruke fagterminologi, ordtak og idiomatiske uttrykk
 • sette sammen og framføre et skjønnlitterært program på norsk eller tegnspråk
 • reflektere over egen utvikling og vurdere egen muntlig kompetanse

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • tolke og analysere helhet og nyanser i ulike sjangere og sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt
 • lese hele skjønnlitterære verk
 • reflektere over egen tekstopplevelse
 • bruke kunnskap fra andre fag og fagområder til å tolke og forstå tekst
 • lese utvalgte tekster fra middelalderen fram til 1870, reflektere over innhold og tema og forklare hovedtrekk i oppbygning og framstillingsmåter
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster
 • vurdere og bruke de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder i egen tekstproduksjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjangerkrav, komposisjon og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving
 • beherske og beskrive formverket på hovedmålet ved hjelp av relevant terminologi
 • tilpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
 • bruke et nyansert ordforråd, passende uttrykksmåter og korrekt terminologi i egen skriving
 • skrive litterære tolkinger, essay og resonnerende, drøftende og analyserende framstillinger
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • utarbeide egne problemstillinger og gjennomføre større skriftlige arbeider
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
 • analysere og vurdere egne lese- og skrivestrategier

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjøre rede for handling og konflikt i et opplevd drama som film eller teaterforestilling
 • forklare estetiske uttrykk i teater, film, aviser og reklame
 • vurdere og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bruk av bilde
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning av ulike sjangere fra tv, film og internett
 • kombinere muntlige, skriftlige, tegnspråklige og andre visuelle og auditive uttrykksformer i egen tekstproduksjon
 • sammenlikne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • tolke og presentere tekster fra ulike tider ved hjelp av ulike medier
 • hente ut og presentere informasjon fra statistisk materiale

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive hovedlinjene i norsk litteraturhistorie fram til 1870 med hovedvekt på 1800-tallet og gjøre rede for sentrale forfattere
 • beskrive sentrale trekk ved den modernistiske tradisjonen fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag i et samfunnsperspektiv
 • beskrive litteraturen ut fra et samfunnsperspektiv og beskrive sentrale trekk ved den modernistiske tradisjonen fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • se litteraturen i et samfunnsperspektiv og trekke inn sentral europeisk kulturhistorie
 • lese et avgrenset utvalg oversatte nordiske tekster
 • forklare hvordan litteratur og kunstuttrykk har påvirket hverandre
 • gjøre rede for forholdet mellom norsk og tegnspråkets status fram til 1900
 • greie ut om forholdet mellom norsk og tegnspråk på 1900-tallet og språkenes status i det nye årtusenet
 • beskrive sentrale linjer i norsk språkhistorie fra norrøn tid til 1830
 • gjengi hovedtrekkene i norsk språkdebatt og -politikk fra 1830-årene til i dag og beskrive bakgrunnen for våre to skriftspråk
 • forklare betydningen av faste uttrykk, språkbilder og ordtak i tekster
 • beskrive, sammenlikne og vurdere språklige nyanser ved oversettelse til/fra tegnspråk ved hjelp av relevant terminologi
 • gjøre rede for språkslektskap og fellestrekk i sentrale auditive og i sentrale visuelle språk
 • gi eksempler på hvordan ulike språk påvirker hverandre
 • beskrive de språklige minoritetenes språksituasjon og språklige rettigheter i Norge i dag
 • gi eksempler på språklige særtrekk i eget miljø og sammenlikne med andre sentrale dialekter og sosiolekter på norsk og tegnspråk
 • gjøre rede for hvordan ulike språk og kulturer i Norge i dag møtes og brytes og hvordan eget språk og egen kultur utvikles og endres i samspill med andre
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder i egne arbeider
 • vurdere fagstoff fra digitale kilder
 • utforme en selvvalgt fordypningsoppgave som en skriftlig eller sammensatt tekst

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!