Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta
 • uttrykkje og grunngje eigne standpunkt og vise respekt for det andre meiner
 • bruke song, musikk og bilete i framføringar og presentasjonar
 • opptre i ulike roller i drama-aktivitetar, opplesing og presentasjon
 • uttrykkje seg med eit variert ordforråd tilpassa kommunikasjonssituasjonen
 • presentere fagstoff som er tilpassa føremålet og mottakaren, med eller utan digitale verktøy
 • vurdere andre sine munnlege framføringar ut frå faglege kriterium

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese eit breitt utval av norske og omsette tekstar i ulike sjangrar på nynorsk og bokmål, og reflektere over innhaldet og forma i teksten
 • referere, summere opp og reflektere over hovudmomenta i ein tekst
 • lese enkle tekstar på svensk og dansk og gje att og kommentere innhaldet
 • forstå og tolke opplysningar frå fleire uttrykksformer i ein samansett tekst
 • meistre sentrale reglar i formverk og ortografi, og skrive tekstar med variert setningsbygning og funksjonell teiknsetjing
 • skrive samanhengande med personleg og funksjonell handskrift, og bruke tastatur på ein føremålstenleg måte
 • skrive tekstar med klart uttrykt tema og skape samanheng mellom setningar og avsnitt
 • skrive forteljande, skildrande, reflekterande og argumenterande tekstar etter mønster av eksempeltekstar og andre kjelder, og tilpasse eigne tekstar til føremålet og mottakaren
 • eksperimentere med skriving av enkle tekstar på sidemål
 • gje tilbakemelding på andre sine tekstar ut frå faglege kriterium, og bearbeide eigne tekstar på bakgrunn av tilbakemeldingar
 • bruke digitale kjelder og verktøy til å lage samansette tekstar med hyperkoplingar og varierte estetiske verkemiddel
 • velje ut og vurdere informasjon frå bibliotek og digitale informasjonskanalar

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gje døme på nokre likskapar og skilnader mellom munnleg og skriftleg språk
 • utføre grunnleggjande setningsanalyse og vise korleis tekstar er bygde opp ved hjelp av omgrep frå grammatikk og tekstkunnskap
 • samanlikne språk og språkbruk i tekstar på nynorsk og bokmål
 • lese og uttale stadnamn som inneheld spesielle nordsamiske bokstavar, og kjenne til nokre ord og uttrykk på eitt av dei samiske språka
 • samanlikne talemål i eige miljø med nokre andre talemålsvariantar og med dei skriftlege målformene nynorsk og bokmål
 • gje døme på og reflektere over korleis språk kan uttrykkje og skape haldningar til einskildindivid og grupper av menneske
 • presentere eigne tolkingar av personar, handling og tema i eit variert utval av barne- og ungdomslitteratur på nynorsk og bokmål og i omsetjing frå samisk
 • vurdere tekstar med utgangspunkt i eigne opplevingar og med forståing av språk og innhald
 • kjenne til opphavsrettslege reglar for bruk av kjelder
 • bruke ulike former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!