Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta
 • uttrykkje og grunngje eigne standpunkt og vise respekt for det andre meiner
 • bruke song, musikk og bilete i framføringar og presentasjonar
 • opptre i ulike roller i drama-aktivitetar, opplesing og presentasjon
 • uttrykkje seg med eit variert ordforråd tilpassa kommunikasjonssituasjonen
 • presentere fagstoff som er tilpassa føremålet og mottakaren, med eller utan digitale verktøy
 • vurdere andre sine munnlege framføringar ut frå faglege kriterium

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese eit breitt utval av norske og omsette tekstar i ulike sjangrar på nynorsk og bokmål, og reflektere over innhaldet og forma i teksten
 • referere, summere opp og reflektere over hovudmomenta i ein tekst
 • lese enkle tekstar på svensk og dansk og gje att og kommentere innhaldet
 • forstå og tolke opplysningar frå fleire uttrykksformer i ein samansett tekst
 • meistre sentrale reglar i formverk og ortografi, og skrive tekstar med variert setningsbygning og funksjonell teiknsetjing
 • skrive samanhengande med personleg og funksjonell handskrift, og bruke tastatur på ein føremålstenleg måte
 • skrive tekstar med klart uttrykt tema og skape samanheng mellom setningar og avsnitt
 • skrive forteljande, skildrande, reflekterande og argumenterande tekstar etter mønster av eksempeltekstar og andre kjelder, og tilpasse eigne tekstar til føremålet og mottakaren
 • eksperimentere med skriving av enkle tekstar på sidemål
 • gje tilbakemelding på andre sine tekstar ut frå faglege kriterium, og bearbeide eigne tekstar på bakgrunn av tilbakemeldingar
 • bruke digitale kjelder og verktøy til å lage samansette tekstar med hyperkoplingar og varierte estetiske verkemiddel
 • velje ut og vurdere informasjon frå bibliotek og digitale informasjonskanalar

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gje døme på nokre likskapar og skilnader mellom munnleg og skriftleg språk
 • utføre grunnleggjande setningsanalyse og vise korleis tekstar er bygde opp ved hjelp av omgrep frå grammatikk og tekstkunnskap
 • samanlikne språk og språkbruk i tekstar på nynorsk og bokmål
 • lese og uttale stadnamn som inneheld spesielle nordsamiske bokstavar, og kjenne til nokre ord og uttrykk på eitt av dei samiske språka
 • samanlikne talemål i eige miljø med nokre andre talemålsvariantar og med dei skriftlege målformene nynorsk og bokmål
 • gje døme på og reflektere over korleis språk kan uttrykkje og skape haldningar til einskildindivid og grupper av menneske
 • presentere eigne tolkingar av personar, handling og tema i eit variert utval av barne- og ungdomslitteratur på nynorsk og bokmål og i omsetjing frå samisk
 • vurdere tekstar med utgangspunkt i eigne opplevingar og med forståing av språk og innhald
 • kjenne til opphavsrettslege reglar for bruk av kjelder
 • bruke ulike former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!