Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gje att, forklare og reflektere over innhaldet i munnlege tekstar
 • forstå noko svensk og dansk tale
 • bruke eit ordforråd som eignar seg til å samtale om faglege emne, fortelje om eigne erfaringar og uttrykkje eigne meiningar
 • samhandle med andre gjennom leik, dramatisering, samtale og diskusjon
 • følgje opp innspel frå andre i faglege samtalar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekstar

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese tekstar av ulike typar på nynorsk og bokmål med samanheng og forståing
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjonar i tekstar på skjerm og papir
 • kjenne att og bruke språklege verkemiddel som oppatt-taking, kontrast og enkle språklege bilete
 • lese, reflektere over og samtale om eigne og andre sine tekstar
 • bruke ulike typar notatar og eksempeltekstar som grunnlag for eiga skriving
 • skrive enkle forteljande, skildrande og argumenterande tekstar
 • skrive med samanhengande og funksjonell handskrift og bruke tastatur i eiga skriving
 • strukturere tekstar med overskrift, innleiing, hovuddel og avslutning
 • variere ordval og setningsbygning i eiga skriving
 • lage tekstar som kombinerer ord, lyd og bilete, med og utan digitale verktøy
 • søkje etter informasjon, skape, lagre og finne att tekstar ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til eiga skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for ordklassar og deira funksjon
 • forklare korleis ein med språkbruk kan krenkje andre
 • gjere greie for eige talemål og samanlikne med talemålet til andre
 • samtale om innhald og form i samansette tekstar
 • gje uttrykk for eigne tankar og opplevingar om barnelitteratur, teater, film, dataspel og TV-program
 • samtale om songar, regler, dikt, forteljingar og eventyr frå fortid og notid på nynorsk, bokmål og i omsetjing frå samisk og andre språk
 • gje uttrykk for eigne tankar om språk, personar og handling i tekstar frå ulike tider og kulturar

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!