Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gje att, forklare og reflektere over innhaldet i munnlege tekstar
 • forstå noko svensk og dansk tale
 • bruke eit ordforråd som eignar seg til å samtale om faglege emne, fortelje om eigne erfaringar og uttrykkje eigne meiningar
 • samhandle med andre gjennom leik, dramatisering, samtale og diskusjon
 • følgje opp innspel frå andre i faglege samtalar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekstar

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese tekstar av ulike typar på nynorsk og bokmål med samanheng og forståing
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjonar i tekstar på skjerm og papir
 • kjenne att og bruke språklege verkemiddel som oppatt-taking, kontrast og enkle språklege bilete
 • lese, reflektere over og samtale om eigne og andre sine tekstar
 • bruke ulike typar notatar og eksempeltekstar som grunnlag for eiga skriving
 • skrive enkle forteljande, skildrande og argumenterande tekstar
 • skrive med samanhengande og funksjonell handskrift og bruke tastatur i eiga skriving
 • strukturere tekstar med overskrift, innleiing, hovuddel og avslutning
 • variere ordval og setningsbygning i eiga skriving
 • lage tekstar som kombinerer ord, lyd og bilete, med og utan digitale verktøy
 • søkje etter informasjon, skape, lagre og finne att tekstar ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til eiga skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for ordklassar og deira funksjon
 • forklare korleis ein med språkbruk kan krenkje andre
 • gjere greie for eige talemål og samanlikne med talemålet til andre
 • samtale om innhald og form i samansette tekstar
 • gje uttrykk for eigne tankar og opplevingar om barnelitteratur, teater, film, dataspel og TV-program
 • samtale om songar, regler, dikt, forteljingar og eventyr frå fortid og notid på nynorsk, bokmål og i omsetjing frå samisk og andre språk
 • gje uttrykk for eigne tankar om språk, personar og handling i tekstar frå ulike tider og kulturar

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!