Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte til, summere opp hovudinnhaldet og trekkje ut relevant informasjon i munnlege tekstar
 • lytte til, forstå og gje att informasjon frå svensk og dansk
 • samtale om form, innhald og føremål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering
 • vere med i diskusjonar med grunngjevne meiningar og sakleg argumentasjon
 • presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og føremålstenleg bruk av digitale verktøy og medium
 • vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå faglege kriterium

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • lese og analysere eit breitt utval av tekstar i ulike sjangrar og medium på nynorsk og bokmål og formidle moglege tolkingar
 • gje att innhaldet og finne tema i eit utval av tekstar på svensk og dansk
 • skrive ulike typar tekstar etter mønster av eksempeltekstar og andre kjelder
 • kjenne att verkemidla humor, ironi, kontrastar og samanlikningar, symbol og språklege bilete og bruke nokre av dei i eigne tekstar
 • planleggje, forme ut og bearbeide eigne tekstar manuelt og digitalt, og vurdere dei undervegs i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykkje seg med eit variert ordforråd og meistre formverk, ortografi og tekstbinding
 • skrive kreative, informative, reflekterande og argumenterande tekstar på hovudmål og sidemål med grunngjevne synspunkt og tilpassa føremålet, mottakaren og mediet
 • integrere, referere og sitere relevante kjelder på ein etterprøvbar måte når det er føremålstenleg

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • kjenne att retoriske appellformer og måtar å argumentere på
 • drøfte korleis språkbruk kan verke diskriminerande og trakasserande
 • gjere greie for nokre kjenneteikn på hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og dei skriftlege målformene nynorsk og bokmål
 • meistre grammatiske omgrep for korleis språk er oppbygde
 • bruke grammatiske omgrep til å samanlikne nynorsk og bokmål
 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjere greie for språkdebatt og språkleg variasjon i Noreg i dag
 • gjere greie for utbreiinga av dei samiske språka og for rettar i samband med samiske språk i Noreg
 • presentere tema og uttrykksmåtar i eit utval av sentrale samtidstekstar og nokre klassiske tekstar i norsk litteratur
 • gje døme på og kommentere korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkjemåtar er framstilte i omsette tekstar frå samisk og andre språk
 • gjere greie for samspelet mellom estetiske verkemiddel i samansette tekstar, og reflektere over korleis vi blir påverka av lyd, språk og bilete
 • presentere resultatet av fordjuping i to sjølvvalde emne: ein forfattarskap, eit litterært emne eller eit språkleg emne, og grunngje valet av tekstar og emne
 • forklare og bruke grunnleggjande prinsipp for personvern og opphavsrett når ein publiserer og bruker tekstar

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!