Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte til, summere opp hovudinnhaldet og trekkje ut relevant informasjon i munnlege tekstar
 • lytte til, forstå og gje att informasjon frå svensk og dansk
 • samtale om form, innhald og føremål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering
 • vere med i diskusjonar med grunngjevne meiningar og sakleg argumentasjon
 • presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og føremålstenleg bruk av digitale verktøy og medium
 • vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå faglege kriterium

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • lese og analysere eit breitt utval av tekstar i ulike sjangrar og medium på nynorsk og bokmål og formidle moglege tolkingar
 • gje att innhaldet og finne tema i eit utval av tekstar på svensk og dansk
 • skrive ulike typar tekstar etter mønster av eksempeltekstar og andre kjelder
 • kjenne att verkemidla humor, ironi, kontrastar og samanlikningar, symbol og språklege bilete og bruke nokre av dei i eigne tekstar
 • planleggje, forme ut og bearbeide eigne tekstar manuelt og digitalt, og vurdere dei undervegs i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykkje seg med eit variert ordforråd og meistre formverk, ortografi og tekstbinding
 • skrive kreative, informative, reflekterande og argumenterande tekstar på hovudmål og sidemål med grunngjevne synspunkt og tilpassa føremålet, mottakaren og mediet
 • integrere, referere og sitere relevante kjelder på ein etterprøvbar måte når det er føremålstenleg

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • kjenne att retoriske appellformer og måtar å argumentere på
 • drøfte korleis språkbruk kan verke diskriminerande og trakasserande
 • gjere greie for nokre kjenneteikn på hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og dei skriftlege målformene nynorsk og bokmål
 • meistre grammatiske omgrep for korleis språk er oppbygde
 • bruke grammatiske omgrep til å samanlikne nynorsk og bokmål
 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjere greie for språkdebatt og språkleg variasjon i Noreg i dag
 • gjere greie for utbreiinga av dei samiske språka og for rettar i samband med samiske språk i Noreg
 • presentere tema og uttrykksmåtar i eit utval av sentrale samtidstekstar og nokre klassiske tekstar i norsk litteratur
 • gje døme på og kommentere korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkjemåtar er framstilte i omsette tekstar frå samisk og andre språk
 • gjere greie for samspelet mellom estetiske verkemiddel i samansette tekstar, og reflektere over korleis vi blir påverka av lyd, språk og bilete
 • presentere resultatet av fordjuping i to sjølvvalde emne: ein forfattarskap, eit litterært emne eller eit språkleg emne, og grunngje valet av tekstar og emne
 • forklare og bruke grunnleggjande prinsipp for personvern og opphavsrett når ein publiserer og bruker tekstar

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!