Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar
 • lytte til tekstar på nynorsk og bokmål og samtale om dei
 • lytte etter, forstå, gje att og kombinere informasjon
 • leike, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklydar, stavingar, meiningsberande element og ord
 • samtale om korleis val av ord, stemmebruk og intonasjon skaper meining
 • fortelje samanhengande om opplevingar og erfaringar
 • setje ord på eigne kjensler og meiningar
 • uttrykkje eigne tekstopplevingar gjennom ord, teikning, song og andre estetiske uttrykk

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • vise forståing av samanhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekkje lydar saman til ord
 • lese store og små trykte bokstavar
 • lese enkle tekstar med samanheng og forståing på papir og skjerm
 • bruke eigne kunnskapar og erfaringar for å forstå og kommentere innhaldet i lesne tekstar
 • skrive setningar med store og små bokstavar og punktum i eiga handskrift og på tastatur
 • skrive enkle skildrande og forteljande tekstar
 • arbeide kreativt med teikning og skriving i samband med lesing
 • skrive etter mønster av enkle eksempeltekstar og ut frå andre kjelder for skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om opphavet til nokre kjende ordtak, omgrep og faste uttrykk og vite kva dei tyder
 • samtale om omgrepa dialekt, nynorsk og bokmål
 • samtale om korleis ord og bilete verkar saman i biletbøker og andre biletmedium
 • samtale om innhald og form i eldre og nyare songar, regler og dikt
 • samtale om personar og handling i eventyr og forteljingar
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til eiga lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!