Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årssteget

Munnleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lytte, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar
 • lytte til tekstar på nynorsk og bokmål og samtale om dei
 • lytte etter, forstå, gje att og kombinere informasjon
 • leike, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklydar, stavingar, meiningsberande element og ord
 • samtale om korleis val av ord, stemmebruk og intonasjon skaper meining
 • fortelje samanhengande om opplevingar og erfaringar
 • setje ord på eigne kjensler og meiningar
 • uttrykkje eigne tekstopplevingar gjennom ord, teikning, song og andre estetiske uttrykk

Skriftleg kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • vise forståing av samanhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekkje lydar saman til ord
 • lese store og små trykte bokstavar
 • lese enkle tekstar med samanheng og forståing på papir og skjerm
 • bruke eigne kunnskapar og erfaringar for å forstå og kommentere innhaldet i lesne tekstar
 • skrive setningar med store og små bokstavar og punktum i eiga handskrift og på tastatur
 • skrive enkle skildrande og forteljande tekstar
 • arbeide kreativt med teikning og skriving i samband med lesing
 • skrive etter mønster av enkle eksempeltekstar og ut frå andre kjelder for skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om opphavet til nokre kjende ordtak, omgrep og faste uttrykk og vite kva dei tyder
 • samtale om omgrepa dialekt, nynorsk og bokmål
 • samtale om korleis ord og bilete verkar saman i biletbøker og andre biletmedium
 • samtale om innhald og form i eldre og nyare songar, regler og dikt
 • samtale om personar og handling i eventyr og forteljingar
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til eiga lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!