Informasjon og eksamensoppgaver i realfag og samfunnsøkonomi 2

Her finner du informasjon om endringer i i realfag og samfunnsøkonomi 2, og tidligere eksamensoppgaver.

Todelt eksamen etter LK20

Fag med todelt eksamen vil våren 2023 og inntil videre gjennomføres som før, også våren 2024. Det vil være en del uten og en del med hjelpemidler. Elevene har fem timer til disposisjon, med unntak av matematikk for vg1 yrkesfag som er på inntil fire timer.

Hele eksamen vil være på inntil fem timer og delen uten hjelpemidler er på inntil 1 time i følgende fag:

 • Matematikk 10. trinn
 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T
 • Matematikk 2P
 • Matematikk S1
 • Matematikk R1
 • Matematikk 2P-Y 

Hele eksamen vil være på inntil fem timer og delen uten hjelpemidler er på inntil 2 timer i følgende fag:

 • Matematikk S2 
 • Matematikk R2 
 • Kjemi 2 
 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Samfunnsøkonomi 2

Hele eksamen vil være på inntil 4 timer og delen uten hjelpemidler er på inntil 1 time i følgende fag:

 • Matematikk 1P-Y 
 • Matematikk 1T-Y 

Vi vil fortsette å utrede hvordan vi kan imøtekomme behovene og tilbakemeldingene som har kommet om bruk av hjelpemidler under eksamen i det nye gjennomføringssystemet.

Eksamensoppgaver og veiledninger

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse blir vurdert til eksamen. Sentrale elementer i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og gjenspeiles i kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen i fagfornyelsen.

Hva er nytt i matematikk?

Kjerneelementene i de nye læreplanene i matematikk legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, abstraksjon og generalisering. Elevene skal også utforske og oppdage sammenhenger i og mellom fag. Dette stiller nye krav til eksamen.

Programmering til eksamen

Programmering og algoritmisk tankegang er del av læreplanen i matematikkfagene, og vil bli prøvet til eksamen.

Elevene som følger læreplanen i år har bedre forkunnskaper om programmering enn elever som gjennomførte opplæring i matematikk tidligere år, og fremtidige elever vil være enda bedre rustet til å bruke programmering som løsningsstrategi. Vi er klar over dette, og tar hensyn til dette i arbeidet med eksamensoppgavene.

Udir vil ha en løpende vurdering på hvordan vi skal formulere oppgaver hvor vi legger til rette for å bruke programmering som løsningsstrategi, og vil bruke kunnskap om eksamen til å finne gode løsninger på dette.

Hva skal eksamen i matematikk måle?

Læreplanene i matematikk krever at elevene kan argumentere, vurdere og kommunisere hvordan de løser ulike matematiske problemstillinger. Elevene skal løse eksamen med tilgang til hjelpemidler som de kjenner fra opplæringen.

Elevene skal selv velge løsningsstrategier og begrunnelser, om ikke noe annet blir presisert i oppgaveteksten eller i introduksjonen til oppgavekategorien.

Hele læreplanverket blir lagt til grunn for utforming av oppgavene. Eksamen er i samsvar med kompetansemålene og hver oppgave er knyttet til ett eller flere kompetansemål.

Tre oppgavekategorier til eksamen i matematikk

Oppgavene er samlet i tre kategorier, som til sammen gir elevene mulighet til å vise bredden og dybden i sin kompetanse. Oppgavekategoriene skal brukes både i oppgaver med og uten tilgang til hjelpemidler.

Oppgavesettet inneholder oppgavekategorier som krever utregning, begrunnelse, resonnement, argumentasjon og vurdering, blant annet oppgaver knyttet til problemløsing, utforsking og modellering. Eksamenssettet blir delt i to deler: én del uten hjelpemidler og én del med.

Sensor skal vektlegge hvordan eleven får vist sin kompetanse innenfor de de ulike kjerneelementene til å løse oppgavekategoriene.

Vi har utviklet spesialtilpassede oppgavetyper som benyttes i forbindelse med enkelte eksamener. Noen av disse oppgavetypene integrerer med Geogebra.

Vurdering

Eksamen i matematikk får flere ulike oppgavekategorier, med stor variasjon både i tema og vanskegrad. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut ifra eksamensformen. For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver slik at eleven kan vise kompetanse på ulike måter.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom sin kommunikasjon rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal kommunisere regneferdigheter og matematisk forståelse, gjennomføre logiske resonnementer, se sammenhenger i faget, være kreativ og anvende fagkunnskap i nye situasjoner ved hjelp av hensiktsmessige hjelpemidler. De skal kunne argumentere for framgangsmåter og svar, samt vurdere om svar er rimelige. Til sammen vil eleven vise en helhetlig kompetanse.