Informasjon og eksamensoppgaver i fremmedspråk

Her finner du informasjon om endringer i fremmedspråk, og tidligere eksamensoppgaver. 

Eksamensoppgaver

Tidligere gitte eksamensoppgaver i fremmedspråk på nivå I og II. (Husk å skrive inn navnet på språket i søkefeltet.)

Eksempeloppgaver på nivå III

Hva er som før i eksamen i fremmedspråk?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt.

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Nettbaserte hjelpemidler.

Hva er nytt?

Fra og med våren 2023 skal eksamen gjennomføres digitaltDet har vi tydeliggjort i en mindre justering i læreplanen

Eksamen i fremmedspråk har flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette skal bidra til at elevene får vist kompetanse i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Eksamenstid er endret til 4 timer på nivå I og II, men er fortsatt 5 timer på nivå III. I følge kjerneelementet i de nye læreplanene (LK20), «språk og teknologi» og kompetansemål skal elevene kunne skrive språkets alfabet eller tegn.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal vise at de både kan lese, forstå og skrive på fremmedspråket. 

Hva skal eksamen i fremmedspråk måle?

Eksamen i fremmedspråk består av fire oppgavetyper. Leseoppgavene skåres automatisk, skriveoppgavene skal vurderes av sensorer. I skriveoppgavene vil antall ord/tegn/setninger som elevene skal skrive i svarene sine være med i oppgaveinstruksen. En del av vurderingskriteriene vil være om elevene forholder seg til denne delen av bestillingen.

Vurdering av eksamen

Sensor skal bruke vurderingskriterier i eksamensveiledningen når de vurderer oppgavene.  

Kjennetegn på måloppnåelser i eksamensveiledninger for LK06 har ikke vært tydelig nok på hvordan besvarelser skal vurderes og vektes. Elevene må vise minimunkompetanse i både lesing og skriving for å bestå.

Det er viktig at skoler, elever og privatister er klar over at dersom innhold i en besvarelse ikke er et relevant svar på oppgaven, vil det ikke være mulig å få uttelling for språklige strukturer som er brukt, uansett hvor avanserte og rike disse er. 

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur. Ansvar for eksamen.

Særskilt tilrettelegging

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte.