Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er et nytt tema i Elevundersøkelsen. Spørsmålene som gjelder skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter, utgjør til sammen fem tilleggsbolker. Her skal elevene si sin mening om hvordan de opplever at skolen legger til rette for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.

Fem grunnleggende ferdigheter

Arbeidet med grunnleggende ferdigheter er forankret i Kunnskapsløftet (LK06) og gjelder for hele grunnopplæringen. I LK06 er det definert fem grunnleggende ferdigheter som er viktige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv: Muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse.

Læreplanene for fag er hjemlet som forskrift til opplæringsloven og inneholder blant annet beskrivelser av hvordan de grunnleggende ferdighetene skal forstås i de ulike fagene. I kompetansemålene er ferdighetene integrert som en del av kompetansen elevene skal utvikle i det aktuelle faget. Skolene har en plikt til å sørge for økt læringsutbytte innenfor grunnleggende ferdigheter for alle elever. Det innebærer å arbeide med dette i alle fag på fagets premisser og legge til rette for en progresjon i utviklingen.

Også tilleggstema i Ståstedsanalysen

Spørsmål om grunnleggende ferdigheter utgjør også et tilleggstema i Ståstedsanalysen hvor lærerne vurderer hvordan de tilrettelegger for arbeid med grunnleggende ferdigheter utfra kjennetegn på god praksis. Resultater fra Elevundersøkelsen på det samme temaet, kan hentes inn manuelt og kan bidra til et helhetlig grunnlag for analyse av videre arbeid med målrettede tiltak på skolen innenfor dette temaet.

Spørsmål om grunnleggende ferdigheter

T11 – Regning

 

På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk (5.–13)

 

Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag (8.–13)

 

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

 

Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på (5.- 13)

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

T12 – Lesing

 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære

 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den

 

Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den

 

Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

T13 – Skriving

 

Lærere viser meg eksempler på gode tekster før jeg skriver selv

 

Lærere viser meg hvordan jeg kan skrive gode tekster

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

T14 – Digitale ferdigheter

 

På skolen lærer jeg å være kritisk til informasjon jeg finner på Internett (8. – 13)

 

På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasjon fra Internett (5.- 13)

 

På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle.) (5.-13)

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

T15 – Muntlige ferdigheter

 

På skolen lærer jeg å uttrykke meg muntlig på ulike måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner) (5. – 13)

 

Jeg lærer hvordan jeg skal bruke argumenter i en diskusjon (8. – 13)

 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal bruke fakta i en diskusjon (5.-7.)

 

På skolen øver vi på å bruke fagbegreper i samtaler (8. – 13)

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Vil du lese mer om grunnleggende ferdigheter?

Mer informasjon om grunnleggende ferdigheter og ressurser til utviklingsarbeid finner du her:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!