Temaene i Elevundersøkelsen

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er et nytt tema i Elevundersøkelsen. Spørsmålene som gjelder skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter, utgjør til sammen fem tilleggsbolker. Her skal elevene si sin mening om hvordan de opplever at skolen legger til rette for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.

Fem grunnleggende ferdigheter

Arbeidet med grunnleggende ferdigheter er forankret i læreplanverket og gjelder for hele grunnopplæringen. I læreplanverket er det definert fem grunnleggende ferdigheter som er viktige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv: Muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse.

Læreplanene for fag er hjemlet som forskrift til opplæringsloven og inneholder blant annet beskrivelser av hvordan de grunnleggende ferdighetene skal forstås i de ulike fagene. I kompetansemålene er ferdighetene integrert som en del av kompetansen elevene skal utvikle i det aktuelle faget. Skolene har en plikt til å sørge for økt læringsutbytte innenfor grunnleggende ferdigheter for alle elever. Det innebærer å arbeide med dette i alle fag på fagets premisser og legge til rette for en progresjon i utviklingen.

Også tilleggstema i Ståstedsanalysen

Spørsmål om grunnleggende ferdigheter utgjør også et tilleggstema i Ståstedsanalysen hvor lærerne vurderer hvordan de tilrettelegger for arbeid med grunnleggende ferdigheter utfra kjennetegn på god praksis. Resultater fra Elevundersøkelsen på det samme temaet, kan hentes inn manuelt og kan bidra til et helhetlig grunnlag for analyse av videre arbeid med målrettede tiltak på skolen innenfor dette temaet.

Spørsmål om grunnleggende ferdigheter

Se spørsmålene og svaralternativene knyttet til grunnleggende ferdigheter i Elevundersøkelsen: 

Vil du lese mer om grunnleggende ferdigheter?

Mer informasjon om grunnleggende ferdigheter og ressurser til utviklingsarbeid finner du her: