Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et frivillig refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel i skolebasert vurdering. Den finnes i to versjoner, en for grunnskoler og en for videregående skoler.

Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet skal føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.

Forankring

Leder har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier.

Leder må orientere personalet om Ståstedsanalysen og om de planlagte prosessene. Dere må bli enige om når og hvordan dere skal gjennomføre og følge opp analysen.

Bruk av verktøyet kan styrke profesjonsfellesskapet gjennom å legge til rette for drøfting av sammenhengen mellom resultater og praksis. 

Fasene i Ståstedsanalysen 

Skjermbilde fra ståstedsanalysen, som viser de fire fasene: 0, 1, 2 og 3. Nedtrekksmenyer med "ferdigstill ståstedsanalysen" og "last ned rapport".

Ståstedsanalysen er delt inn i tre faser. I tillegg har vi lagt inn en fase 0.

I fase 0 finner dere tips og informasjon som kan være nyttig i planleggingen av refleksjon- og analyseprosessen.

I fase 1 har vi samlet data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater lastet opp fra Skoleporten. Innenfor hvert av disse områdene kan skolen velge hvilke indikatorer dere ønsker å ha med. Dere kan også velge å ta med data fra lokale undersøkelser.

Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. Deretter drøfter personalet det samlede materialet fra fase 1 og fase 2. Materialet skal danne grunnlag for den samlede vurderingen og videre oppfølging i fase 3.

Det er viktig å være klar over at Ståstedsanalysen ikke kan brukes til å sammenligne skoler eller resultater på egen skole over tid.

Svaralternativene er grønn, gul eller rød. Du velger grønn dersom du mener at praksis på skolen er tilfredsstillende, gul dersom praksis kan bli bedre, og rød dersom praksis må endres. Den enkelte svarer på hvordan han eller hun oppfatter skolens praksis.

I fase 3 skal dere gjøre den samlede vurderingen hvor ledelsen, sammen med personalet, skal se fase 1 og 2 i sammenheng. Her skal dere identifisere skolens styrker og utfordringer. I det siste steget skal dere bli enige om hvilke mål og tiltak dere vil prioritere.

Rapport

Gjennom hele arbeidet er det mulig å laste ned en rapport. Rapporten vil inneholde tall fra fase 1, Egenvurderingen i fase 2 og mål og tiltak fra fase 3. I tillegg vil kommentarer dere har lagt inn underveis følge med i wordrapporten. Rapporten vil være tilgjengelig for skoleeier når skoleleder har ferdigstilt og delt.

Personopplysninger, samtykke og informasjon

Personopplysningsloven setter vilkår for behandling av personopplysninger. Når personalet tar stilling til påstandene i undersøkelsen, regnes dette som personopplysninger. Undersøkelsen er frivillig, og den enkelte i personalet må samtykke i at han eller hun godtar undersøkelsen. Dette skjer i verktøyet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!