Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et refleksjons- og prosessverktøy for støtte til kvalitet i skole. Verktøyet gir støtte til å identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og å sette mål og tiltak for videre arbeid. Ståstedsanalysen kan brukes i arbeidet med skolebasert vurdering.

Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel til arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen, og den kan brukes til både små og store utviklingsprosesser.

Lærere og ledere skal i fellesskap vurdere, reflektere og analysere skolens styrker og utfordringer, gjennom å se på sammenhengen mellom resultater og praksis ved skolen. Med dette som utgangspunkt kan dere sammen velge hvilke områder dere vil prioritere i utviklingsarbeidet.

Ståstedsanalysen viser en nå-situasjon, og kan ikke brukes til å sammenligne forskjellige skoler eller resultater på egen skole over tid.

Det er mulig å opprette flere ståstedsanalyser samtidig. Ståstedsanalysen finnes i to utgaver, en for grunnskoler og en for videregående. Du velger den som er aktuell for deg når du logger inn.

Slik fungerer ståstedsanalysen 

Skoleleder har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. I tillegg må lederen informere personalet om ståstedsanalysen, og sette den i sammenheng med andre prosesser dere jobber med. Vi anbefaler at de ansatte er med på å finne ut når og hvordan dere skal gjennomføre ståstedsanalysen.

Ståstedsanalysen består av tre hovedfaser (fase 1-3), i tillegg til en planleggingsfase (fase 0).

Fase 0: Planlegg prosessen

Tips og informasjon som kan være nyttig i planleggingen av arbeidsprosessen.

Fase 1: Informasjon om skolen

Inne i ståstedsanalysen kan dere se data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Dere kan også velge å legge inn data fra relevante lokale undersøkelser. Når dere har gjort dette skal dere reflektere over om det er en sammenheng mellom informasjonen og skolens praksis.

Fase 2: Egenvurdering av praksis

Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet hver for seg tar stilling til påstander om skolens praksis. De ansatte skal markere påstandene med grønn (tilfredsstillende), gul (kan bli bedre) eller rød (praksisen må endres).

Videre drøfter personalet resultatene fra denne undersøkelsen og setter det i sammenheng med materialet fra fase 1.

Fase 3: Vurdering og oppfølging

I fase 3 skal ledelsen og personalet sammen gjøre en samlet vurdering av fase 1 og 2, i tillegg til drøftingen som er gjort underveis. Sammen identifiserer dere skolens styrker og utfordringer, og blir enige om hvilke mål og tiltak dere vil prioritere i tiden fremover.

Skjermdump fra Ståstedsanalysen som viser hvordan man velger ulike faser.

Rapport

Du kan når som helst i løpet av arbeidet laste ned en rapport. Denne rapporten vil inneholde tall fra fase 1, resultater fra egenvurderingen i fase 2 og vurderinger og oppfølging som ble definert i fase 3, i tillegg til drøftinger og eventuelle kommentarer dere har lagt til underveis.
Velger du "ferdigstill og del" blir vil rapporten tilgjengelig for skoleeier. Du kan når som helst oppheve delingen.

Personopplysninger, samtykke og informasjon

Personopplysningsloven setter vilkår for behandling av personopplysninger. Når personalet tar stilling til påstandene i undersøkelsen, regnes dette som personopplysninger. Undersøkelsen er frivillig, og den enkelte i personalet må samtykke i at han eller hun godtar undersøkelsen. Dette skjer i verktøyet.

I filmen ser du hvordan ståstedsanalysen fungerer.