Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Særlig om fordelingsnøkler

Kostnader som ikke kan knyttes direkte til barnehagedriften, kan likevel være kostnader som skal belastes barnehagen. Dette er eksempelvis aktuelt hvis barnehagen inngår i en kjede med andre barnehager, og man ikke kan direkte identifisere hvilken barnehage kostnaden tilhører.

Kostnadene må være relatert til aktiviteten i barnehagen. Dette kan være administrasjons- og felleskostnader som oppstår som en følge av direkte barnehagedrift. Administrasjons- og felleskostnader er kostnader som kan knyttes til barnehagedriften via for eksempel barn og ansatte i barnehagen. Slike kostnader kan være kursing og opplæring av ansatte, regnskap og revisjon.

Transaksjoner som ikke kan føres direkte på barnehagevirksomhet eller annen virksomhet, skal fordeles etter fordelingsnøkler anvendt i tråd med de underliggende aktivitetene som forårsaker inntektene eller kostnadene (årsaksprinsippet). Dette vil typisk være administrasjons- eller felleskostnader mellom ulike barnehager og ulike virksomheter i samme rettssubjekt.

Fordelingsnøklene skal være tilfredsstillende dokumentert. Fordelingsnøklene skal gjennomgås, og eventuelt oppdateres, årlig. Størrelsene som fordeles vil følge av dokumenterte eksterne transaksjoner, uten justering for fortjenesteelementer til noen av avdelingene internt.
Ved fordeling av inntekter vil de samme reglene gjelde for fordelingen av disse.

Eksempler