Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav til regnskap og bokføring

Krav til barnehagenes regnskap og bokføring følger av økonomiforskrift til barnehageloven. 

Det er ulike krav til regnskap og rapportering for barnehager som er pålagt å være selvstendig rettssubjekt og for barnehager som er unntatt fra dette kravet. Krav om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt ble innført 1. januar 2023. Unntatt fra kravet er barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn, familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller én åpen barnehage.