Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav til regnskap, bokføring og rapportering for barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt

Barnehagene som er unntatt fra kravet om selvstendig rettssubjekt kan ha ulike selskapsformer. Selv om disse barnehagene kan inngå i et selskap som har regnskapsplikt, vil de ikke være pliktig til å utarbeide et eget regnskap for barnehagevirksomheten etter regnskapsloven.

Økonomiforskriften stiller derimot et krav om at alle barnehager, som er unntatt fra kravet om selvstendig rettssubjekt, skal utarbeide et resultatregnskap for hver barnehage som er godkjent etter barnehageloven. Resultatregnskapet skal vise alle inntekter og kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift. Inntekter og kostnader skal periodiseres i samsvar med regnskapsloven § 4-1.

Barnehager som er unntatt fra krav om selvstendig rettssubjekt skal også følge bokføringsloven.

Særlig om rapportering av handel med nærstående

Ved handel med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern skal barnehagen ha dokumentasjon som viser hvem barnehagen har handlet med, hvilke varer og tjenester som er kjøpt og totalbeløpene for de ulike varene og tjenestene. Dersom barnehagen ikke har hatt handel med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern, skal dette framgå av dokumentasjonen.

Særlig om krav til rapportering

Barnehagen skal hvert år innen en fastsatt frist innrapportere regnskapsopplysninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og opplysninger som underbygger barnehagens regnskap, til departementet. Rapporteringen skal skje via BASIL.