Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Barnehageeierne som er unntatt fra forbud mot annen virksomhet

Barnehageloven unntar enkelte barnehageeiere fra forbudet mot å eie eller drive annen virksomhet.

Forbudet gjelder ikke for barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier

  • ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn
  • familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn, eller 
  • én åpen barnehage

Barnehageeiere som har for eksempel både ordinære barnehager og familiebarnehager, er ikke omfattet av unntaket.

Barnehageeiere som er unntatt fra forbudet kan dermed drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen.