Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Forbud mot å eie og drive

Barnehageloven § 23 a forbyr fra 1. januar 2023 barnehageeier å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver godkjent barnehage. Forbudet skal sikre gjennomsiktighet og hindre sammenblanding av offentlig finansiert barnehagedrift og annen virksomhet. Dette skal bidra til å sikre formålet om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

Forbud mot å eie annen virksomhet betyr blant annet at rettssubjektet som driver barnehagen ikke kan eie aksjer i selskaper som driver annen virksomhet. Dette gjelder selv om det dreier seg om et passivt eierskap. Det har ikke betydning hvordan aksjene er ervervet eller finansiert.

Forbud mot å drive annen virksomhet betyr at barnehageeieren må drive denne virksomheten i et annet rettssubjekt enn barnehageselskapet. Et eksempel er dersom barnehageselskapet også driver med vaktmestertjenester. Dette er en annen virksomhet enn godkjent barnehagedrift. Barnehageeier må derfor skille ut vaktmestertjenestene i et annet rettssubjekt.