Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Hva utgjør «annen virksomhet»?

Formålet bak forbudet mot annen virksomhet er å hindre at tilskudd og foreldrebetaling blir brukt til andre formål «enn barnehagedriften». Barnehagedriften er den barnehagevirksomheten som er godkjent av kommunen og som mottar tilskudd fra kommunen. Annen virksomhet er dermed virksomhet som ikke anses å være tilknyttet den konkrete barnehagevirksomheten som kommunen har godkjent.

Noen aktiviteter må vurderes nærmere for å konkludere med hvorvidt det er å anse som godkjent barnehagedrift eller annen virksomhet. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen av hva som er en naturlig del av godkjent barnehagedrift vil det være relevant å se på hvilke krav barnehageloven med tilhørende forskrifter stiller til innholdet til barnehagene. Videre vil hva som står i godkjenningsvedtaket fra kommunen og barnehagens vedtekter være relevant i vurderingen.

Aktiviteter som inngår som en naturlig del av den godkjente barnehagedriften, vil ikke anses som «annen virksomhet» som er forbudt etter loven.

Annen aktivitet er forbudt fordi det må anses å være «annen virksomhet». Dette vil gjelde er forretningsdrift, handel og aktivitet som ikke er å anse som godkjent barnehagedrift.

Eksempler