Tilskudd til skoler godkjent etter kapittel 6A i privatskoleloven

Tilskuddsordningen skal legge til rette for organisert opplæring i skoler godkjent etter kapittel 6A i privatskoleloven. 

Hvem kan motta tilskudd?

Tilskuddsmottakere er skoler som er godkjent med hjemmel i kapittel 6A i privatskoleloven.

Om ordningen

Målet med ordningen er å legge til rette for organisert opplæring i skoler godkjent etter kapittel 6A i privatskoleloven. Målgruppen er elever ved disse skolene.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene etter regelverket i privatskoleloven kapittel 6A og forskrift til privatskoleloven kapittel 6A.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket

Lov og regelverk

Før du mottar tilskudd

Skolen må rapportere elevtall for inneværende semester og elevtallsprognoser for neste semester i april og oktober. 

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

Slik beregnes tilskuddet

Endelig statstilskudd fastsettes på grunnlag av tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober og 1. april. Det gis tilskudd etter ulike satser. Dette bestemmes av skolens godkjenning og opplæringstilbud. Satsene for disse skolene er i hovedsak basert på satsene til private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven. Her finner du mer informasjon om hvilke satser som er lagt til grunn ved beregning.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til post@udir.no, slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere

All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.