Levere årsregnskap

Alle skoler godkjent etter friskoleloven plikter å sende årsregnskap til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dette er regulert i økonomiforskriften § 8-1.

Årsregnskapet skal inneholde

 • årsregnskap
 • styrets årsberetning
 • revisjonsberetning
 • eventuelt avdelingsregnskap dersom skolen driver annen virksomhet godkjent i henhold til friskoleloven § 2-2. Annen virksomhet er regulert i økonomiforskriftens § 7-1, og eksempler på dette er:
  • skolefritidsordning
  • internat
  • utleie av skolelokalene utenfor skoletida
  • annen virksomhet skolen har fått godkjenning til å drive etter søknad til Utdanningsdirektoratet

Vær også oppmerksom på kravene i økonomiforskriften § 8-2

Skolenes regnskap skal også oppfylle notekravene i økonomiforskriften § 8-2.

Det vil si at skolene i note skal:

 • spesifisere offentlige finansieringskilder. Spesifiseringen skal vise hvem som har ytt midlene og formålet.
 • oppgi skolepengesatsene. Dette er et krav selv om skolen ikke krever skolepenger.
 • opplyse om disponering av overskudd i note. Utregningen skal vise hvor mye skolen har disponert i forhold til totalt inntektsgrunnlag, både i kronebeløp og i prosent av inntektsgrunnlaget.
 • spesifisering av handel med eierne til skolen eller deres nærstående i note. Spesifiseringen skal vise hvem skolen handler med, hva slags vare eller tjeneste som er kjøpt og totalbeløp for de ulike varer/tjenester.
 • gi særskilte opplysninger om avdelingsvis fordeling av felleskostnadene dersom skolen driver annen virksomhet etter friskoleloven § 2-2 (se ovenfor)