Tilskuddssatser for diverse private skoler som gir yrkesrettet opplæring 2023

Her finner du tilskuddssatsene for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring godkjent etter privatskolelova kapittel 6A.

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
Tilskudd utbetales med 75 % våren 2023 og med 65 % fra høsten 2023 av følgende satser per elev
KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m.142 800
Studietilbud utover videregående opplæring142 800
Reklameutdanning
- inntil 75 elever152 700
- over 75 elever142 800
Kunst,- medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever209 300
- over 30 elever152 700

 

Norsk Yrkesdykkerskole
 IntervallSatser 2022Forventet lønns- og prisvekst 2022–2023Satser 2023 (avrundet)
Inntil 28 elever411 5003 %423 800
Over 28 elever308 7003 %318 000
Beregning av satser 2023 for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter privatskolelova kapittel 6A