Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter råvare, produksjon og kvalitet

 • praktisere personleg hygiene og næringsmiddel- og produksjonshygiene etter gjeldande regelverk
 • bruke
  , montere og reingjere ulike handverktøy, maskiner, utstyr og lokale og
  forstå
  kor viktig dette er for å sikre trygg matproduksjon
 • forklare kva det inneber å arbeide med helse, miljø og tryggleik innanfor fagområdet, arbeide ergonomisk og
  bruke
  rett verneutstyr i tråd med gjeldande regelverk
 • bruke
  kvalitetssystem knytte til matproduksjon, ha kunnskap om mattryggleik og
  vurdere
  om produksjonsprosessane sikrar trygg mat
 • vurdere
  kvaliteten, bruksområdet og produksjonseigenskapane til råvarer og ferdige produkt og
  bruke
  denne kunnskapen i praktisk arbeid
 • bruke
  oppskrifter og reseptar for å
  planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  ulike arbeids- og produksjonsprosessar
 • bruke
  arbeidsrutinar og handverksferdigheiter i praktisk arbeid og forklare kva desse har å seie for sluttproduktet
 • gjere berekraftige og miljømedvitne val i produksjonen av varer og tenester, og
  reflektere
  over korleis ressursane kan utnyttast på best mogleg måte
 • handtere avfall etter gjeldande forskrift og
  reflektere
  over om avfallet er ein ressurs som kan utnyttast
 • planleggje
  , lage og tilby mat og drikke ut frå norsk, samisk og internasjonal matkultur og ut frå nye trendar
 • planleggje
  , lage og tilby mat og drikke ut frå ulike religionar og ut frå behova til ulike brukargrupper
 • forklare korleis mat, drikke og livsstil påverkar folkehelsa og gjere reie for kostrådene frå helsestyresmaktene
 • emballere og merkje produkt for oppbevaring og sporing etter gjeldande forskrift
 • bruke
  digitale verktøy til å merkje produkt for sal etter gjeldande regelverk
 • planleggje
  og klargjere ulike lokale for omsetning av varer og tenester

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering