Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 7. ceahki maŋŋá

 • lohkat lyrihka, noveallaid, fágateavsttaid ja eará čáppagirjjálašvuođa ja áššeprosa dárogielas ja sámegielas ja reflekteret maid teavsttat mearkkašit oahppái
 • buohtastahttit muitalanvugiid ja ulbmila norgga ja sámi muitalanárbevierus
 • guldalit ja lohkat oanehat teavsttaid dan gillii mas oahppi ii oaččo oahpahusa ja ságastallat sisdoalu birra
 • válljet heivvolaš gálduid ja almmuhit gálduid iežas teavsttain
 • guldalit earáid ja vuođuštit iežas oaiviliid digaštallamiin
 • geavahit dárkilis sátneriggodaga ságastallamiin fágalaš fáttáid birra
 • juohkit dieđuid ja muitalit njálmmálaččat ja čálalaččat
 • hábmet teavsttaid kombineredettiin iešguđetlágan ovdanbuktinvugiid
 • válljet ja geavahit relevánta lohkan- ja čállinstrategiijaid barggadettiin fágain
 • suokkardit muhtun gielalaš váikkuhangaskaomiid geavaheami ja geahččaladdat daid iežas teavsttain
 • geavahit teakstačatnama ja muhtun guovddáš njuolggadusaid sátnesojaheamis, riektačállimis, mearkabidjamis ja cealkkaráhkadusas iežas teavsttain
 • árvvoštallat iežas ja earáid teavsttaid ja ovdánahttit iežas teavsttaid earáid fágalaš eavttuid ja oaiviliid vuođul
 • suokkardit ja reflekteret giela ja giellageavaheami iešguđet dilálašvuođain
 • suokkardit giela ja identitehta oktavuođa ja reflekteret dan birra

Dađistaga árvvoštallan