Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • lohkat norgga ja sámi čáppagirjjálašvuođa ja áššeprosa ja girjegillii ja ođđadárogillii ja reflekteret sisadoalu, šáŋŋerdovdomearkkaid ja gaskaomiid birra
 • suokkardit ja reflekteret mo eamiálbmogat govviduvvojit iešguđet mediain
 • ovdanbuktit teakstavásáhusaid hutkás vugiiguin
 • dovdát ja čilget retorihkalaš appellašuvdnahámiid njálmmálaš ja čálalaš teavsttain
 • kritihkalaččat geavahit gálduid, merket sitáhtaid ja čujuhit gálduide rehálaš vugiin láhkai iežas teavsttain
 • guldalit earáid, čuovvolit oaiviliid ja ákkastallat áššálaččat ságastallamiin ja digaštallamiin
 • geavahit funkšuvnnalaš sátneriggodaga ja fágagiela fágalaš ságastallamiin, digaštallamiin ja čálalaš ja njálmmálaš ovdanbuktimiin
 • juohkit dieđuid, muitalit, ákkastallat ja reflekteret iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš šáŋŋeriin ja iešguđetlágan ulbmiliidda, mat leat heivehuvvon vuostáiváldái ja gaskkustanvuohkái
 • čállit teavsttaid main lea čielga struktuvra ja teakstačatnan ja geavahit sátnesojaheami, riektačállima ja mearkabidjama guovddáš njuolggadusaid iežas teavsttain
 • geavahit fágagiela válddahit hámiid, cealkkaráhkadusa ja riektačállima dehálaš dovdomearkkaid
 • válljet ja geavahit heivvolaš lohkan- ja čállinstrategiijaid iešguđet ulbmiliidda
 • árvvoštallat iežas ja earáid teavsttaid ja ovdánahttit iežas teavsttaid gielalaš ja fágalaš eavttuid ja oaiviliid vuođul
 • čilget gielalaš váikkuhangaskaomiid iešguđetlágan teavsttain ja geahččaladdat daid iežas teavsttain
 • ráhkadit ovttastuvvon teavsttaid ja vuođuštit ovdanbuktinhámiid válljema
 • suokkardit gielalaš girjáivuođa Norggas ja Sámis ja reflekteret iežas ja earáid gielladili birra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan