Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh 4. daltesen mænngan

 • teeksth nöörjen jïh saemien lidteratuvreste nöörjengïelesne goltelidh jïh lohkedh jïh sisvegen bïjre soptsestalledh
 • teeksth saemien jïh nöörjen soptsestimmievuekeste goerehtidh jïh sisvegen bijjelen ussjedadtedh
 • teekstedååjresh buektedh kreatijvelaakan
 • ovmessie buektemevuekieh kombineeredh jïjtse teekstesjugniedimmesne
 • bïevnesh ohtsedh digitaale gaaltijinie jïh bïevnesidie nuhtjedh jïjtse teekstine
 • lohkeme- jïh tjaelemestrategijh ovmessie ulmide nuhtjedh
 • mubpide goltelidh jïh jïjtse mïelh buektedh soptsestalleminie jïh digkiedimmine
 • buerkiestidh jïh soptsestidh njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • veele baakoeveahkam nuhtjedh mij biejjieladtje tsiehkieh feerhmie
 • daajroeh nuhtjedh hedtiej jïh joekehtsi bïjre saemien jïh nöörjen gïeletjoejine jïh saemien jïh nöörjen baakoesojjehtimmesne jïh jïjtse tjaeliemisnie
 • baakoeh jïh raajesh goerehtidh jïh dejtie kreatijvelaakan nuhtjedh
 • jïjtse jïh mubpiej teeksth vuarjasjidh jïh jïjtse teeksth guhkiebasse evtiedidh kriteriji jïh raeriej mietie mubpijste
 • goerehtidh jïh ussjedadtedh jïjtse gelliengïelevoeten jïh gïelegellienvoeten bijjelen voengesne

Jaabnan vuarjasjimmie