Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • kommunisere klart og forståelig muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre
 • bruke relevant fagspråk til å presentere, gjøre rede for og dokumentere faglige emner og arbeidsprosesser fra eget utdanningsprogram
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål
 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering