Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og
  reflektere
  over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
 • sammenligne
  og
  tolke
  romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
 • beskrive
  og
  reflektere
  over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
 • lytte til og lese tekster på svensk og dansk og
  gjøre rede for
  innhold og språklige trekk
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • gjenkjenne og
  bruke
  språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • bruke
  kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • utforske
  og
  vurdere
  hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • bruke
  fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og
  reflektere
  i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • bruke
  fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og
  reflektere
  over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag
 • utforske
  språklig variasjon og mangfold i Norge og
  reflektere
  over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering