Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter gårdsdrift

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere landbruksproduksjoner i tråd med gjeldende regelverk, standarder, kvalitetssystemer og krav til dokumentasjon og internkontroll
  • beskrive de viktigste elementene for driftsplanlegging og økonomistyring på en landbrukseiendom
  • beskrive støtteordninger til ulike produksjoner, tjenester, miljøtiltak og investeringer og gjøre rede for gangen i en søknadsprosess og hvilke krav som stilles til den som søker
  • vurdere hvordan bærekraftig forvaltning kan ivaretas i landbruksproduksjoner, og drøfte hvordan næringsaktivitet kan påvirke lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet
  • gjøre rede for lov- og regelverk og prosedyrer knyttet til eierskap og leie, forpakting, kjøp og overdragelse av landbrukseiendom
  • vurdere selskaps- og samarbeidsformer i landbruket innenfor omsetning og foredling, vurdere omsetningskanal for varer og tjenester i landbruket og beskrive sentrale markedsordninger
  • gjøre rede for de viktigste nærings- og fagorganisasjonene i landbruket og hvordan disse kan fremme ulike landbruksfaglige interesser, og drøfte muligheten for å påvirke gjennom demokratiske prosesser
  • planlegge og vurdere tiltak for energiøkonomisering og vurdere alternativer for å redusere klimaavtrykket
  • utarbeide beredskapsplaner, gjennomføre risikovurderinger og vurdere behovet for forsikringer
  • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering