Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter gårdsdrift

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  landbruksproduksjoner i tråd med gjeldende regelverk, standarder, kvalitetssystemer og krav til dokumentasjon og internkontroll
 • beskrive
  de viktigste elementene for driftsplanlegging og økonomistyring på en landbrukseiendom
 • beskrive
  støtteordninger til ulike produksjoner, tjenester, miljøtiltak og investeringer og gjøre rede for
  gangen i en søknadsprosess og hvilke krav som stilles til den som søker
 • vurdere
  hvordan bærekraftig forvaltning kan ivaretas i landbruksproduksjoner, og drøfte
  hvordan næringsaktivitet kan påvirke lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet
 • gjøre rede for
  lov- og regelverk og prosedyrer knyttet til eierskap og leie, forpakting, kjøp og overdragelse av landbrukseiendom
 • vurdere
  selskaps- og samarbeidsformer i landbruket innenfor omsetning og foredling, vurdere
  omsetningskanal for varer og tjenester i landbruket og beskrive
  sentrale markedsordninger
 • gjøre rede for
  de viktigste nærings- og fagorganisasjonene i landbruket og hvordan disse kan fremme ulike landbruksfaglige interesser, og drøfte
  muligheten for å påvirke gjennom demokratiske prosesser
 • planlegge
  og vurdere
  tiltak for energiøkonomisering og vurdere
  alternativer for å redusere klimaavtrykket
 • utarbeide beredskapsplaner, gjennomføre
  risikovurderinger og vurdere
  behovet for forsikringer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering