Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter utmark og kulturlandskap

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeid knyttet til skjøtsel, bruk, beiting og høsting i skog, utmark og kulturlandskap
 • følge planer for drift og skjøtsel av skog, utmark og kulturlandskap ut fra hensyn til økologi, økonomi og bærekraftig forvaltning
 • kartlegge vegetasjon i skog og utmarksområde, og
  gjøre rede for
  ulike landskapstypers betydning for biologisk mangfold, klima og miljø, for landskapsbildet og for vår bruk av landskapet
 • gjøre rede for
  naturlige endringsprosesser i skog, utmark og kulturlandskap og
  reflektere
  over hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke økosystemene
 • bruke
  redskaper og utstyr knyttet til skjøtsel og høsting i skog og utmark i henhold til regler for trygg og sikker bruk og utføre feilsøking, enkle reparasjoner og vedlikehold på disse
 • gjøre rede for
  muligheter for flerbruk av utmark og kulturlandskap og
  drøfte
  mulige interessekonflikter hos brukere og rettighetshavere
 • påvise og
  vurdere
  kulturminner i utmarks- og kulturlandskapsområder etter gjeldende regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering