Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter plante- og husdyrproduksjon

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid i en jord- og plantekultur i både flerårige og ettårige produksjoner
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere stell av drøvtyggende dyr og andre dyr ut fra hensyn til avl og fôring, anatomi, fysiologi, dyreatferd og dyrehelse
 • drøfte likheter og forskjeller mellom konvensjonelt og økologisk landbruk med tanke på dyrkingsteknikk, dyrehold, bruk av innsatsfaktorer og omsetning av produkter
 • identifisere symptomer på mistrivsel, skader og vanlige sykdommer hos planter og dyr, kartlegge mulige årsaker og iverksette tiltak på kort og lang sikt
 • utarbeide smittevernplan og plan for håndtering av smittsomme dyre- og plantesykdommer på et gårdsbruk etter gjeldende regelverk, og gjennomføre smitteverntiltak
 • gjøre rede for hvilken betydning klimaendringene har og drøfte hvilke konsekvenser det har for landbruket på lang sikt
 • utforske tiltak for klimatilpasning, og velge og gjennomføre produksjonsmetoder ut fra lokale klimatiske forhold
 • optimalisere kvalitet og produksjonsutbytte gjennom å utføre ulike arbeidsoppgaver til riktig tid
 • bruke traktor, arbeidsmaskiner, redskaper og annet utstyr i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre feilsøking og enkle reparasjoner på maskiner og verktøy og gjennomføre vedlikehold på disse
 • vurdere hvordan teknologi kan brukes for å øke produksjon, redusere klima- og miljøpåvirkning og for å optimalisere drift
 • håndtere avfall og plussprodukter fra en landbruksproduksjon og beskrive alternativ bruk av restråstoff fra landbruket
 • drøfte sentrale faktorer for å produsere mat med en høy standard på produksjon, kvalitet og mattrygghet
 • beskrive beskyttelsesfaktorer for god psykisk helse og risikofaktorer for psykisk uhelse, og reflektere over hvordan forskjellige aspekter ved det å arbeide i landbruket påvirker fysisk og psykisk helse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering