Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter plante- og husdyrproduksjon

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  arbeid i en jord- og plantekultur i både flerårige og ettårige produksjoner
 • planlegge
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  stell av drøvtyggende dyr og andre dyr ut fra hensyn til avl og fôring, anatomi, fysiologi, dyreatferd og dyrehelse
 • drøfte
  likheter og forskjeller mellom konvensjonelt og økologisk landbruk med tanke på dyrkingsteknikk, dyrehold, bruk av innsatsfaktorer og omsetning av produkter
 • identifisere symptomer på mistrivsel, skader og vanlige sykdommer hos planter og dyr, kartlegge mulige årsaker og iverksette tiltak på kort og lang sikt
 • utarbeide smittevernplan og plan for håndtering av smittsomme dyre- og plantesykdommer på et gårdsbruk etter gjeldende regelverk, og gjennomføre
  smitteverntiltak
 • gjøre rede for
  hvilken betydning klimaendringene har og drøfte
  hvilke konsekvenser det har for landbruket på lang sikt
 • utforske
  tiltak for klimatilpasning, og velge og gjennomføre
  produksjonsmetoder ut fra lokale klimatiske forhold
 • optimalisere kvalitet og produksjonsutbytte gjennom å utføre ulike arbeidsoppgaver til riktig tid
 • bruke
  traktor, arbeidsmaskiner, redskaper og annet utstyr i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre feilsøking og enkle reparasjoner på maskiner og verktøy og gjennomføre
  vedlikehold på disse
 • vurdere
  hvordan teknologi kan brukes for å øke produksjon, redusere klima- og miljøpåvirkning og for å optimalisere drift
 • håndtere avfall og plussprodukter fra en landbruksproduksjon og beskrive
  alternativ bruk av restråstoff fra landbruket
 • drøfte
  sentrale faktorer for å produsere mat med en høy standard på produksjon, kvalitet og mattrygghet
 • beskrive
  beskyttelsesfaktorer for god psykisk helse og risikofaktorer for psykisk uhelse, og reflektere
  over hvordan forskjellige aspekter ved det å arbeide i landbruket påvirker fysisk og psykisk helse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering